simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܕܫܐ̈ ܕܣܝܡܝܢ ܒܗ̇ . ܘܡܣܩܝܢ ܘܝܪܬܝܢ ܠܗܘܢ . ܘܬܘܒ ܐ̇ܡܪ ܒܬܪ ܩ̇ܪܐ ܛܠܠܝ̈ ܡܬܐ ܆ ܘܬܪܥܝܢ ܘܚܣܪܝܢ ܠܐܪܥܐ ܆ X ܘܥܐܠܝܢ
IšoMerv:ComOT ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܣܦܪܐ ܇ ܥܡ ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܒܬܪ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩ̇ܪܐ ܣܦܪܐ ܇ ܡܛܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܣ̇ܐܡ ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ ܠܗܘܝܐ ܆ ܬܘܒ ܟܢܫܗ ܡܢ ܟܪ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܢ̇ܦܩ ܘܡܬܟܪܟ ܒܥܙܪܘܪܐ̈ . ܗܟܢ ܐܦ ܝܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܝ XXXܝXX ܕܥܛܦܘ ܕܢܚܙܘܢܗ̇ ]ܠܕܘܟܬܐ . ²[ܐܬܟܣܝܬ ܒܬܪ ܘܟܕ ܣܡܘ ܫܠܕܐ ܆ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܐ ܣܡܘܗ̇ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܨܘܡܗܘܢ ܘܕܒܚܗܘܢ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܠܡܣܩ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܟܕ ܒܬܪ ܘܠܨܠܡܐ ܕܡܝܟܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܕܢܦܠܘ ܒܥܝ ܆ ܟܢ
IšoMerv:ComOT ܒܘܛܠܗ . -- ܠܡܐܣܝܘܬܟܘܢ XXX . ܠܡܣܐܢܘܬܗܘܢX --X XXX . ܒܬܪ ⁴ܥܠ ܫܪܝܗ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܠܡܒܕܩܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܝܘܝܟܝܢ ܐܡܠܟ ܒܒܠܝܐ ⁸ܠܡܬܢܝܐ ܕܕܗ ܇ ܕܗ̣ܘ ܨܕܩܝܐ . ܒܬܪ ܠܡ ܫܒܝܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ⁷ܠܕܚܙܩܝܐܝܠ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܡܪܝܡ . ܘܡܢ ܓܘܗ ܕܝܡܐ ܫܪܝܘ ܒܗܕܐ ܙܡܝܪܬܐ . XX ܩܥܠ ܗܕܐ ܇ ܒܬܪ ܥܘܢܝܐ ⁴ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ . ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐXܦܐܝܐ ܆ ܘܢܫܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܫܒܝܐ . ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܒܬܪ ܚܕܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܦ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܩܛܪ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܣܥܪܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܆ ܐܦܢ ܟܬܒܐ ܠܐ ܡܩܪܚ . ܒܙܒܢܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ . ܟܒܪ ܕܝܢ ܘܐܦ
IšoMerv:ComOT ܚܪ . . ܐܘ ܥܠ ܓܝܒ ܥܩܪܐ̈ ܕܓܦܐ̈ ܣܕܝܪܝܢ . ܐܘ ܐܪܒܥܬܝܗܘܢ ܒܬܪ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ ܣܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܚܕ
IšoMerv:ComOT ܡܪܕܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . [X0]ܗ̇ܝ ܕܚܘܒܝ̈ ܘܚܘܒܝ̈ ܥܡܝ ܝܣܪܝܠ ܒܬܪ ܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܠܘ ܒܫܘܪܝ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܒܥܝܢ ܡܢ ܕܝ̇ܢܐ ܇ ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT X ܩܠܝܠ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܇ ܐܦ ܗ̣ܘ ܓܠܝܢܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܬܦܠܓ ܗܘܐ ܒܬܪ ܇ ܘܡܢܗ ܕܫܒܝܐ ܡܢ ܟܕܘ XXXX XX¹ . ܐܣܬܥܪ ܗܘܐ ܇ ܘܡܢܬܐ
IšoMerv:ComOT ܐܘܠܡܪܘܕܟ²ܐܡܠܟ ܒܠܛܫܨܪ . ܘܡܟܐ ܦܛܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ . ܘܢܦ̣ܩ ܗܝܕܝܟ . ܘܠܐ ܛܠ̣ܡ ܐܠܗܐ ܠܐܓܪܗ ܕܥܒ̣ܕ .
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܐ ܇ ܘܠܐ ܝܕܝܥܐ ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܘܐܢ ܠܐ . ܟܡܐ ܠܡ ܕܡܝܬܪ ܟܠܒܐ ܒܬܪ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܢܬܛܪܦ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܒܪܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܡܠܟܐ ܝ ܣܟܠܐ . ܐܝܟ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܠܟ ܥܠܝܘܘܢ ܒܬܪ . ܚܙܝܬ ܠܡ ܥܠܝܡܐ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܐܡܠܟ
IšoMerv:ComOT ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܡܠܟ ܠܩܘܒܠܗ . ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܕܡܛܪܝܘܣ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܕܫܩܠܗ̇ ܠܒܪܬܗ ܆ ܝܗܒܗ̇ ܠܕܡܛܪܝܘܣ ܇ ܗܢܐ ܕܐܬ̣ܐ
IšoMerv:ComOT ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ . ܘܡܛܠ ܕܫ̣ܐܠ ܕܢܝܐܝܠ ܒܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܡܒܢܐ ܗܝܟܠܐ ܇ ܝܝܘܥܕܡܐ ܕܐܬܓܪܝܘ ܒܗܘܢ ܪܗܘܡܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܗܢܐ . X ܡܢ X ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܘܪܫ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܪܙ ܦܘܢܝܐ ܒܬܪ . XX XX X ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܬܩܛܠ ܢܘܓܪܐ
IšoMerv:ComOT ܓܗܝܬܗ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܐܬܬܟܠܘ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܫܒܥ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̣ܐ