simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܘܡܒܕܩ ܥܠܝܗܝܢ . ܘܓܠܝܐ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܐ ܒܬܪ ܡܥܪܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܢܬܓܠܝܢ̈ ܠܐܢܫ ܥܕܡܐ ܕܢܒܝܐ ܩ̇ܐܡ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܇ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܘ ܒܗܘܢ . ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ ܘܠܐ ܬܠܬܐ ܒܬܪ ܕܝܢ X ܗܕܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕܥܬܐ ܘܚܘܒܐ ܡܣܬܬܐ ܩܒܠܘ
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܕܛܘܦܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܝܗ ܕܝܘܢܢ ܬܠܝܬܝ ܒܬܪ ܕܕܚܠܬ X XXXX XXX ܐܠܗܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܩܒܪܐ
IšoMerv:ComOT ܗܟܢ ܠܚܡܐܝܬ . ܘܡܛܠ ܡܪܝܪܘܬܗ ܘܡܛܠ ܕܥܠ ܓܝܒ ܢܗܪܐ ܢܝܠܘܣ ܒܬܪ ܘܚܘܝܐ ܒܐܡܝܢܘ ܇ ܩܪܝܢ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܫܒܝܐ . ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܒܬܪ ܚܕܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܦ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܩܛܪ
IšoMerv:ComOT ܝܣܪܝܠ . ܟܕ ܚܙܘ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܠ ܚܕ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܝ XX0ܝ ܒܬܪ ܚܝܠܘܬܗ̈ . ]ܟܠܗܘܢ ²[ܡܨܪܝܐ̈ ܕܦܫܘ ܒܡܨܪܝܢ ܕܠܐ ܪܕܦܘ
IšoMerv:ComOT ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ . ܘܡܛܠ ܕܫ̣ܐܠ ܕܢܝܐܝܠ ܒܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܡܒܢܐ ܗܝܟܠܐ ܇ ܝܝܘܥܕܡܐ ܕܐܬܓܪܝܘ ܒܗܘܢ ܪܗܘܡܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܚܡܪܐ ܆ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܠܒܫܘܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܒܬܪ X ܠܒܒܠ ܆ X ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܡܫܬܝܐ ܥܡ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈
IšoMerv:ComOT ܥܒܪܝܬܐ . [10]ܩܪܬܗ ܕܝܢ ܡܘܫܐ . ܗܢܘ . ܫܠܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ . ܟܕ ܒܬܪ ܛܠܝܐ ܡܢ ܡܨܪܝܬܐ̈ ܠܓܡܪ . ܘܟܕ ܐܪܓܫܬ ܡܐܪܝ ܒܗܕܐ ܟܢ ܫܕܪܬ
IšoMerv:ComOT ܕܦܢ̣ܐ ܡܕܥܗ ܇ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܕܠܐ ܢܡܪܕ ܥܠܘܗܝ ܆ ܥܠܗܕܐ ܒܬܪ ܡܕܒܪ ²ܗܘܐ ܇ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܒܥܨܝܢܐ ܐܗܦܟ ܥܠ ܐܒܘܗܝ ܫܘܠܛܢܐ
IšoMerv:ComOT ܢܒܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . ܬܘܒ ܆ ܕܠܐ ܒܨܪܘ ܐܘ ܐܘܣܦܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܨܪܝܢ . [25]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܘܣܦܘ . ܗܢܘ . ܠܐ ܐܬܢܒܝܘ ܬܘܒ