simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܚܠܡܐ ܘܚܙܘܐ ܕܠܠܝܐ ܇ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܩܕܡ ܪܕܘܦܐ . ܟܡܐ ܒܬܪ ܘܢܒܘܟܕܢܨܪ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܬܡܠ̣ܟ ܝ XX8ܝ X¹ܘܡܬܕܒܪ
IšoMerv:ComOT ܗ̇ܝ ܕܟܠܢܫ ܠܡ ܒܡܕܥܐ ܕܢܦܫܗ ܢܫܬܪܪ ܇ ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܒܬܪ ܐܘ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܡܟܣܢܘܬܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܫܬܒܩ . ܟܕ Xܙܠܝܢܢ
IšoMerv:ComOT ܪܘܫܥܐ ܕܩܕܡܝܐ̈ ܐܬܕܒܪܘ . X XXXXX⁷ [4--10]ܡܢ ܗܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܦܣܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܐ ܒܘܝܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܩܪܒܐ ܐܚܕܘ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܥܡ ܥܡܗ ܘܕܫܪܟܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܓܠܝܐ ܗܝ . ܡܢ ܗ̇ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܦܢܝܘ ܒܡܠܬܗ ܆
IšoMerv:ComOT ܡ̣ܠܟܐ ܐ̇ܡܪ· ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܣܓܝ ܛܘܒܗ ܐܬܐܣܝܡ ܠܝ ܆ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪ ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܐܠܗܐ . ܝܘܢܝܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܦܛܥܬܐ̈ ܪܗܛܘ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܐ ܠܗܘܢ ܥܘܡܪܐ . ܒܬܪ ܇ ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܡܥܠܬܗܘܢ ܗܘ̣ܬ . ܐܠܐ ܒܚܐܦܐ X ܠܐ ܡܦܓܕܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܦܢ̣ܐ ܡܢ ܚܘܪܒܐ ܟܬ̣ܒ ܇ ܟܕ ܚܠܡܐ ܕܐܝܠܢܐ ܒܡܨܥܬܐ ܣܝܡ . ܒܬܪ ܘܫܝܢܐ ܢܣܓܐ ܠܟܘܢ ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܚܠܡܐ ܩܕܡܘܗܝܐܡ̇ܪܬ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܫܩܠܘ ܣܘܟܠܗܝܢ̈ ܬܡܝܗܐ̈ . ܘܡܛܠ ܕܚܣܡܘ ܒܝܘܬܪܢܐ ܒܬܪ ܆ ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܘܕܝܘܢܝܐ̈ ܐܘܩܕܘ ܐܢܝܢ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܦܫ̣ܩ ܚܠܡܗ . [X8]ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܢܒܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܒܬܪ Xܝܕܐܠܗܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܥܠ ܕܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܠܡ ܡܢ ܕܢܝܐܝܠ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܦܣܣ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܡܟܢܫ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܟܠܗܘX . ܘܠܡܢܗܘ ܒܬܪ ܪܒܬܐ ܐܫܘܝܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . [12]ܡܐ ܕܝܢ ܕܣܛܢܐ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܠܟ ܥܩܒ ܥܠܝܗܘܢ ܘܩܛܠܘ ܐܢܘܢ . ܒܪܡ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܬܪܝܢ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܕܪܝܘܫ ܕܩܛܠܘܗܝ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܥ̣ܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܒܢܘܗܝ̈ ܇ ܢܣܒܗ̇ ܒܢܫܐ̈ ܗܢܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܝܣܚܩ . ܘܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܥܒܪܝܬܐ ܘܕܐܚܪܢܐ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ . ܐܕܘܡܝܐ̈ ¹ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܚܪܒܗܘܢ . ܒܬܪ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܦ̇ܢܐ ܡܫܡܠܝܢ ܇ ܕܡܢ ܥܡܐ ܡܬܚܪܒܝܢ ܐܕܘܡܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܙܒܢܐ . X [17]ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܢܩܪܝܟ ܢܝܩܪܟ ܐ̇ܡܪ . [3]ܒܝܕ ܒܬܪ ܕܗܫܐ ܗ̇ܘܐ ܦܬܓܡܟ . ܗܢܘ . ܒܩܘܪܒܐ ܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܕܚ̣ܛܐ . ܘܡܨܝܐ ܕܒܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܘܙܝܐ ܒܬܪ ܓܪ ¹ܝܕܝܥܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܇ ܐܢ ܩܕܡ ܕܚ̣ܛܐ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܨܘܡܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ . ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܬܪ . ܠܘ ܗܝܕܝܟ . ܒܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܗܒ ܐܬܘܬܐ̈ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܚ̣ܙܐ ܕܐܫܬܠܡ ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܆ ܟܕ ⁴ܡܨܠܐ ܥܡ ܨܘܡܐ ܘܣܩܐ ܒܬܪ ܬܨܠܐ X ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ ܘܠܐ ܬܒܥܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܦܢܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܕܒܝܬ ܕܘܝܕ ܒܝܕ ¹ܓܒܪܐ ܒܬܪ ܠܘܩܒܠ ܪܫ ܓܒܝܠܬܢ . ܒܪܡ ܠܐ ܣܠܩܬ ܬܪܥܝܬܗ̇X ܠܪܝܫ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܪܓܫ ܕܘܝܕ ܕܠܐ ܡܣܟܠ ܠܗ ܠܡܦܝܒܫܬ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܓܠܐ ܒܬܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܚܓܝܪܐ ܗܘܐ . ܥܒܕܗ ܕܝܢ ܐܬܢܟܠ ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܡܪܕܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . [X0]ܗ̇ܝ ܕܚܘܒܝ̈ ܘܚܘܒܝ̈ ܥܡܝ ܝܣܪܝܠ ܒܬܪ ܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܠܘ ܒܫܘܪܝ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܒܥܝܢ ܡܢ ܕܝ̇ܢܐ ܇ ܐܠܐ