simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܨܡ ܡܘܫܐ ܘܫܩ̣ܠ ܠܘܚܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܐXܡܪܝܢܢ ܕܒܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܐܬܝܗܒ ܢܡܘܣܐ ܠܝܣܪܝܠ ܆ ܟܕ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܗܠܝܢ . ܠܗܠܝܢ ܩܕܡ ܐܫܠܡ ܥܝܕܐ ܘܟܢ ܢܡܘܣܐ ܕܢܬܐܟܠܢ̈ . ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܬܠܬ ܨܒܥܢ̈ ܕܐܝܬ ³ܠܗܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܚܕܐ ܝ ܙܥܘܪܬܐ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܩܒܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܩܒܘܬܐ ܬܚܡ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܟܬ ܐܠܗܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܥܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܬܠܡܕ ܠܫܪܪܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܗ̇ܘ ܠܡ ܗܕܝܝܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐ̇ܡܪ . ܚܕܐ ܆ ܕܕܡ ܟܕ ܥ̇ܛܦ ܠܐܬܪܗ ܇ ܢܗܦܘܟ ܠܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈
IšoMerv:ComOT ܢܒܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . ܬܘܒ ܆ ܕܠܐ ܒܨܪܘ ܐܘ ܐܘܣܦܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܨܪܝܢ . [25]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܘܣܦܘ . ܗܢܘ . ܠܐ ܐܬܢܒܝܘ ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ ܇ ܢܣܩܘܢ ܝX ܥܡܡܐ̈ ܠܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܣܥ̣ܪ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܘܠܘ ܒܬܪ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ . ܘܕܫܪܟܐ . ܘܩܒܠ ܐܦ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܠܐ ܗܟܝܠ
IšoMerv:ComOT ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܣܦܪܐ ܇ ܥܡ ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩ̇ܪܐ ܣܦܪܐ ܇ ܡܛܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܣ̇ܐܡ
IšoMerv:ComOT ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܣܦܪܐ ܇ ܥܡ ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܒܬܪ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩ̇ܪܐ ܣܦܪܐ ܇ ܡܛܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܣ̇ܐܡ ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗXXX -- ²ܕܬܚܘܝܬܗܘܢX¹ ܣܓܝܐܘܬ ܢܫܐ̈ ܘܣܓܝܐܘܬ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܘܣܦܘܢ ܬܘܒ ܠܡܗܦܟ ܠܡܨܪܝܢ ܘܕܫܪܟܐ . [17]ܐܦ X
IšoMerv:ComOT . ܘܕܠܘܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܡܘܕܥ ܒܢܒܝܘܬܗ ܕܫܪܟܐ ܒܬܪ ܕܢܒܝܐ ܢܩܝܡ ܠܟܘܢ . ܐܡܝܪܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܦܬܟܪܐ̈ ܘܦܘܠܚܢ ܫܐܕܐ̈ . ܕܢܘܣܦ ܪܘܝܘܬܐ . ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ̣ ܒܬܪ . ܓܕܕܐ̈ ܆ ܟܒܣܬ . [19]ܗ̇ܝ ܕܒܨܒܝܢܝ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܇ ܒXܪܗ ܕܝܢ ܘܒܬܪ ܐܚܘܗܝ ܢܓܕܗ ܠܣܘܥܪܢܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܕܟܪ ܠܫܡ ܐܠܗܐ ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܐܬܦܠܓ ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܠܘ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ . X8]ܗ̇ܝ ܕܫܘܡܠܝܟ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܫܘܡܠܝܗ ܒܬܪ ܕܠܘܬܗ ܝX ܡܘܠܟܢܐ̈ ܆ ܐܘ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ . ܐܘ ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ
IšoMerv:ComOT ܝ XXXܝXX ܕܥܛܦܘ ܕܢܚܙܘܢܗ̇ ]ܠܕܘܟܬܐ . ²[ܐܬܟܣܝܬ ܒܬܪ ܘܟܕ ܣܡܘ ܫܠܕܐ ܆ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܐ ܣܡܘܗ̇ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ XX ܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܢܬܬܫܝܛ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܕܝܬܝܪ ܢܬܝܩܪ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ ܇ ܐܝܟ ܕܣܓܕܘ ܠܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ . ܘܕܐܪܒܥ ܆ ܐܝܟ ܕܢܬܚܦܐ ܒܬܪ ܩܒܪܗ ܡܢ ܥܡܐ ܣ̇ܓܕ ܠܦܬܟܪܐ̣̈ . ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܗ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܐܢ ܗ̇ܢܝܢ X ܕܨܝܕ ܒܠܥܡ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܝܣܪܝܠ ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܝܣܪܠܝܐ ܇ ܐܢ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܘܫܐ ܘܐܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܩܪܒܐ̈ . ܡܫܪܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ . 1]ܝ [1ܘܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܠܐ̈ ܥܣܩܬܐ̈ . ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܗ̣ܘܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܟܬܒܗ
IšoMerv:ComOT ܕܡܝ̣ܬ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ . ܟܕ ܒܝܕ ܗܕܐ ܐܬܘܬܐ ܕܘܘ ܕܬܘܣܦ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܩܪܒܐ̈ . ܡܫܪܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ . 1]ܝ [1ܘܡܢ
IšoMerv:ComOT ܫܐܠܬ ܢܦܫܗ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܬܒܥܗ ܆ ܐܝܟ ܕܢܨܘܪ ܒܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܩܛܠܐ . ܚܕܐ ܆ ܕܢܠܦ ܕܠܐ ܢܪܗܛ ܐܢܫ ܦܫܝܩܐܝܬ