simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܝܘܐ̈ . XX [XX8X]ܒܕܪܕܪܐ̈ . ܗܢܘ . ܒܩܪܒܐ̈ ܘܫܒܝܐ̈ . ܒܬܪ ܒܨܗܝܐ ܕܡܢ ܢܒܝܘܬܐ . [XXXX]ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܘܝܕ . ܘܦܢܝܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܡܢܬܐ ܠܒܝܬ ܫܐܘܠ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܒܪܐ . ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܐddܬܝܗ̇ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܆ ܗ̣ܘ ܡܡܠܟ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܡܪܝܡ . ܘܡܢ ܓܘܗ ܕܝܡܐ ܫܪܝܘ ܒܗܕܐ ܙܡܝܪܬܐ . XX ܩܥܠ ܗܕܐ ܇ ܒܬܪ ܥܘܢܝܐ ⁴ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ . ܢܫܒܚ ܠܡܪܝܐXܦܐܝܐ ܆ ܘܢܫܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐܘܠܡܪܘܕܟ²ܐܡܠܟ ܒܠܛܫܨܪ . ܘܡܟܐ ܦܛܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ . ܘܢܦ̣ܩ ܗܝܕܝܟ . ܘܠܐ ܛܠ̣ܡ ܐܠܗܐ ܠܐܓܪܗ ܕܥܒ̣ܕ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܚܡܪܐ ܆ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܠܒܫܘܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܒܬܪ X ܠܒܒܠ ܆ X ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܡܫܬܝܐ ܥܡ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܦܢܝܢ . ܘܗ̣ܘ ¹ܠܡ ܐܠܗܐ ܢܬܕܟܪ ܥܘ̣ܠܐ ܒܬܪ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܫܬܒܝܬܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܚܒܪܝܟܘܢ̈ ܕܐܫܬܒܝܘ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܨܘܡܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ . ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܬܪ . ܠܘ ܗܝܕܝܟ . ܒܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܗܒ ܐܬܘܬܐ̈ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܢܣܝܒܘܬܗܝܢ ܘܠܙܬܗ ܕܡܢܗܝܢ ܇ ܡܦܫܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ⁴ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܇ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܓܠܝܢܐ³ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܥܡܐ . ܕܡܝܐ ܕܐܘ ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ
IšoMerv:ComOT ܕܗ̇ܘܐ ܠܗ ܢܦܐܫܐ . ܘܫܕܪ ܝܘܢܬܢ XXX X¹ . ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ ܆ ܟܕ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܢܥܕܪ ܠܥܡܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܩܠܝܠ ܐ̇ܡܪ ܇ ܕܒܕܗܒܐ ܠܡ ܠܐ ܡܨܛܒܬܝܢ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܒܬܪ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܗܒܐ ܝܩܝܪ ܥܠ ܡܕܝܐ̈ ܩܛܠܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ Xܢܘܟܗܝܢܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܐܬܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܬܪ ܫܒܝܐ ܘܚܘܪܒܐ ܓܡܝܪܐ . [X4]ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܥܠ ܡܩܒܬܐ . ܗܢܘ
IšoMerv:ComOT ܫܐܠܬ ܢܦܫܗ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܬܒܥܗ ܆ ܐܝܟ ܕܢܨܘܪ ܒܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܩܛܠܐ . ܚܕܐ ܆ ܕܢܠܦ ܕܠܐ ܢܪܗܛ ܐܢܫ ܦܫܝܩܐܝܬ
IšoMerv:ComOT ܚܕ ܡܗܠܟܝܢ ܘܡܨܥܬ X ܐܝܠܢܐ̈ ܡܕܒܚܝܢ ܠܫܐܕܐ̈ . ܘܐܟܠܝܢ ܒܬܪ ܒܐܪܙܐ ܕܚܪܫܘܬܐ . ܘܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ XX X X X X ܒܗܬܬܐ ܚܕ
IšoMerv:ComOT ܗܟܢ . ܡܦܫܩܢܐ̣ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܠܡ ܝX ܨܐܘܬܐ ܕXܩܢܗ ܬܨܐܝܗ̇ ܒܬܪ ܒܝܕ ܫܪܝܐ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܥܩܪܬ Xܡܝܪܐܝܬ ܡܢ ܠܒܗ
IšoMerv:ComOT ܕܡܫܩܐ ܠܟܘܫ ܣ̇ܠܩ ܬܘܒ ܒܪ ܒܣܬܪܐܝܬ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ ܇ ܒܬܪ ܘܢܚܬܝܢ ܒܗ ܛܘܦܐ̈ . X X37 ( 27X]ܘܐܝܟ ܓܝܚܘܢ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܬܝܒܘܬܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܒܫܐܘܠ ܨܪܗ̇ . ܕܐܬܡܬܚܬ ܒܬܪ ܣܒܪܬܗ ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܬܥܗܕܝܢ ܠܗܘX
IšoMerv:ComOT ܕܩ̣ܛܠ ܠܢܒܝܝ̈ ܒܥܠܐ . ܟܕ ܠܐ ܕܚ̣ܠ ܡܢ ܐܝܙܒܠ ܘܡܢ ܡܠܟܐ . ܒܬܪ ܐ̇ܡܪ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܘܢ ܐܣܝܪܝܢ ܚܨܝܟܘẌ . ܗܢܘ . ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܇ ܘܟܣܪܘ ܒܪܗ ܛܠܝܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܦܪܣܝܐ ܆ ܐܡܗ ܕܝܢ ܡܕܝܬܐ . ܘܟܕ XX ¹ . ܡܝ̣ܬ ܗܢܐ ܐܣܛܝܓܘܣ
IšoMerv:ComOT ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܬܪܚܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܒܬܪ ܐܠܦ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܒܕܝܢ ܆ ܘܬܠܬܡܐܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܕܛܘܦܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܝܗ ܕܝܘܢܢ ܬܠܝܬܝ ܒܬܪ ܕܕܚܠܬ X XXXX XXX ܐܠܗܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܩܒܪܐ