simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ . [X]ܬܠܬܐ ܡܠܟܝܢ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܒܦܪܣ . ܡܢ ܟܘܪܫ ܒܬܪ ܡܣܬܥܪ ܒܥܡܐ ܡܢ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܩܡܘ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ ܬܘܒ ܠܐ ܣ̇ܥܪ ܡܕܡ ܝܬܝܕ̇ ܝܘܒܠܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܒܐܣܝܐ ܆ ܒܬܪ ܘܐܓܪ ܐܘܚܕܢܗ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ Xܝܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܡܠܟ ܠܩܘܒܠܗ . ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܕܡܛܪܝܘܣ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܕܫܩܠܗ̇ ܠܒܪܬܗ ܆ ܝܗܒܗ̇ ܠܕܡܛܪܝܘܣ ܇ ܗܢܐ ܕܐܬ̣ܐ
IšoMerv:ComOT ܕܣܢܐܘܗܝ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܗܦܟܘ ܡܢܗ ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܕܢܣܩ ܘܢܬܩܦ ܒܥܡܐ ܙܥܘܪܐ ܗ̣ܘ ܚܠܫܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܗ̇ܘܐ ܠܗ ܢܦܐܫܐ . ܘܫܕܪ ܝܘܢܬܢ XXX X¹ . ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ ܆ ܟܕ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܢܥܕܪ ܠܥܡܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܒܗ ܠܡ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܆ ܢܫܬܘܙܒ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܟܠ ܒܬܪ ܘܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܘܠܒܪ ܡܢܗ̇ . ܘܐܝܠܝܢ ܓܕܫܢ̈
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܇ ܘܟܣܪܘ ܒܪܗ ܛܠܝܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܦܪܣܝܐ ܆ ܐܡܗ ܕܝܢ ܡܕܝܬܐ . ܘܟܕ XX ¹ . ܡܝ̣ܬ ܗܢܐ ܐܣܛܝܓܘܣ
IšoMerv:ComOT ܕܦܢܘ ܡܢ ܒܒܠ ܆ ܥܕܡܐ ܠܕܢܚܐܐܠܗܝܐ ܘܒܘܠܒܠܗܘܢ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܬܪ ܫܘܒܚܐ . ܐܡܝܢ . ܥܣܪܝܢ ܓܝܪ ܘܬܪܝܢ̈ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܩܡܘ ܥܠ ܥܡܐ
IšoMerv:ComOT ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܟܒܝܫܘܬܗܘܢ . ܗܢܘ . ܡܢ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܚܪܪ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܡܕܐܬܐ ܇ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܐܚ̣ܕ ܠܗܘܪܩܢܝܐ ܐܬܟܢܝ ܗܘܪܩܢܘܣ . ܘܗ̣ܘ ܐܚܕܗ̇ ܒܬܪ . ܕܫܬܬܥܣܪ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝܢ̈ . ܗܢܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܫܒܝܐ . ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܒܬܪ ܚܕܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܦ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܩܛܪ