simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܠܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܣܬܕܩ ܒܬܪ ܕܐܢ ܐܝܟܢ ܕܨܒܐ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ ܇ ܦܘܠXܢܐ ܢܗܘܐ ܒܡܚܫܒܬܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ . ܒܬܪ ܇ ܩ̇ܕܡ ܐܬܚܒܠ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ ܕܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܘܠܐ ܗ̣ܦܟ ܗ̣ܘܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ .
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܫܡܥܝܗܝ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ . X ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܟܕܐ̇ܡܪ . ܆ Xܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ . ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܠܐ ܬܐܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܡܬܬܝܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܬܚܪܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܡܣܠܝܐ ܥܡܗ X ܒܬܪ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܓܘܡܕܢ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܓܠܝܢ̈ ܡܬܟܬܫ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܓܫܡ ܇ ܐܫܠܡ ܠܢ ܒܬܪ ܇ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܕܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܟܝܢܐ̈ : ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܕܒܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܆ X XX X ܠܘܬ ܣܘܚܦ ܒܪ ܫܘܪܗ ܬܥܒܪ ܒܬܪ : ܕܒܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ : ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܡܠܝܐ : ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܆ ܒܬܪ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܚܘܝ ܗܟܢܐXܢܐܘܪܓܝ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ̈ . ܘܒܕܓܘܢ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܡ̇ܢ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܐܦ ܐܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܙܠܝܢ ܣܘܥܪܢܐ̈
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܢܝܢܢ ܦܕܝܢܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܛܒ ܣ̇ܓܝ ܡܪܝܪܐ ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܆ ܘܡܢ ܦܘܪܩܢܐ ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܥܡ ܡܫܝܚܐ
Elia:epLeonḤar ܕܝܠܦܢܢ ܚܕܝܘܬܗ ܘܢܐܡܪ ܒܡܠܬܢ ܇ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܟܬܪ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܕܠܐ ܣܘܦ ܇ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܫܬܘܕܥ ܒܝܕܥܬܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܠܝ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܒܬܪ ܣܩܘܒܠܝܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܛܟ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܣܡ ܒܣܪܐ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܦܘܠXܢܐ ܢܫܪܟܘܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܘܢܡܢܘܢ ܒܬܪ ܕܣܡ ܒܣܪܐ ܒܬܪ ܕܡܠܝ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܟܢܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܫܘ ܟܝܢܝܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܐ
Elia:epLeonḤar ܩܠܝܠ ܟܕ ܠܘܩܒܠܢ ܡ̇ܬܚ ܗܟܢܐ X ܡܛܠܗܢܐ ܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܒܢܬ̈ ܒܬܪ ܕܡܒܣܪ ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܫܘܕܥܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܬ̣ܒ ܗܟܝܠ
Elia:epLeonḤar ܕܬܢܐ ܟܐܡܬ ܟܠܗܝܢ ܩܪܝܬܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܒܬܪ ܪܫܝܥܐ ܆ ܐ . ܒܡܐܡܪܐ . ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܕܥ̣ܒܪ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܠ ܣܘXܢܐܐ ܕܗܠܝܢ . ܡܬܐܡܪܢ̈ ܒܬܪ ܐܒܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܐܘ ܡܥܐ ܇ ܕܦܓܪܐ ܢܬܒܣܪ ܘܢܬܒܪܢܫ .
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܦܢ ܒܪܢܫܐ ܢܬܐܡܪ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܦܢ ܐܠܗܐ : ܐܦܢ ܒܬܪ ܆ ܕܒܪܢܫܐ ܐܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܫܬܠܡ ܘܐܬܢܓܕ ܘܐܨܛܠܒ ܘܩܡ . ܡܢ