simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar X XXX2ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪ X ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܐܘ ܪܠܐ ܒܬܪ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܫܬܘܕܐ ܕܢ̇ܦܩ ܠܩܘܒܠܢ ܆ ܐܠܐ . Xܩ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܡܘܣܦܝܢ ܕܝܢ ܕ ܡܦܠXܢܐܝܬ . ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܦܣܩܐ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܨܒܝܢ ܕܢܚܘܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . X ܘܕܡܣܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܦܢ ܒܬܪ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܣܕܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ X XX7ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܐܘܕܝܢܢ ܇ ܕܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܐܘܟܝܬ ܡܒܣܪܐ X ܒܬܪ ܗܢܐ ܟܝܢܐ ܠܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈ X ܘܐܝܟܢ ܐ̇X ܟܕ ܠܐܐܫܬܐܠܢܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ . ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܠܐ ܬܐܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܟܢܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܫܘ ܟܝܢܝܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܐ
Elia:epLeonḤar ܗܕܐ ܆ ܘܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܕܒܚܕ ܪܗܛܐ ܫܘܝܐ ܕܠܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܩܠܝܠ ܟܕ ܠܘܩܒܠܢ ܡ̇ܬܚ ܗܟܢܐ X ܡܛܠܗܢܐ ܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܒܢܬ̈ ܒܬܪ ܕܡܒܣܪ ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܫܘܕܥܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܬ̣ܒ ܗܟܝܠ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܓܫܡ ܇ ܐܫܠܡ ܠܢ ܒܬܪ ܇ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܕܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܠܗ̇ ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܡܠܝܐ . ܐܦܢ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܬܡܢ ܆ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܡܪܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܟܘܢ ܕܥܒܕܝܢ ܆ ܒܬܪ ܕܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܦܢ ܒܪܢܫܐ ܢܬܐܡܪ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܦܢ ܐܠܗܐ : ܐܦܢ ܒܬܪ ܆ ܕܒܪܢܫܐ ܐܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܫܬܠܡ ܘܐܬܢܓܕ ܘܐܨܛܠܒ ܘܩܡ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܐܒܪܗܡ . ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܕܠܠܥܙܪ ܐܩܝܡ ܇ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ⁴⁹ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܐܒܪܗܡ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܡܢܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܒܬܪ ܬܩܒܠ ܦܪܘܫܘܬܟ ܠܡܘܕܝܘ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܬܚܫܚ ܗܟܝܠ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܬܪ ܡܣܠܝܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܣܟ ܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒ̣ܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܪܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܚܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ Xܒܪܡ ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܘܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܚܫܒܬܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܠܦܢܢ ܚܕܝܘܬܗ ܘܢܐܡܪ ܒܡܠܬܢ ܇ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܟܬܪ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܕܠܐ ܣܘܦ ܇ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܫܬܘܕܥ ܒܝܕܥܬܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪ ܐܫܬܡܠܝ ܗܠܝܢ ܕܡܦܩܒܪܘܚܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕ ܕܐܡܪܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܬܚܘܝܬ ܡܢ ܠܥܠ X ܡܢ