simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ X ܫܪܝܟܐ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܬܢܢ . ܆ Xܩ ܠܬܚܘܝܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܣܟ ܐܡ̣ܪ ܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܠܗ̇ ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܡܠܝܐ . ܐܦܢ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܬܡܢ ܆ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ