simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܬܪ ܚܘܒܐ̣ ܣܒܪܝܢ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܥܡܠܝܢ̈ ܒܬܪ ܒܥܬܗ ܘܩܢܝܢܗ ܕܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܕܐܚܐ̈ ܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܟ̣ܐ̣ ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܪܗܛ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs |ܕܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܦܬܓܡܐ̈ . X0ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܚܘܝ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . XX ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܐܠ̣ܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܚܝܕܝܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܐܓܘܢܗ̣ ܕܐܝܬܝܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܨܝܕ ܣܒܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ : Xܐܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܫܥܝܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܡ̇ܕܐܢܫ ܡܬܒܝܬܐ ܠܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܠܡܘܣܦܘ ܒܣܘܟܠܐ ܒܬܪ Xܗܘܢܐ X ܘܢܦܫܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . X ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܦܬܓܡܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܝܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܓܡܝܪܐ̈ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܗܘܢ . ܘܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܪܢ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܟܕ ܢܦ̣ܚ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩ̇ܪܐ ܕܡܫܒܚ ܠܢ ܒܬܪ ܕܡܪܬܐẌ⁴ ܕܣ̇ܥܪ ܒܐܝܕܝܢ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XX 4 X6ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܫܪܝ ܒܡܐܡܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܙ̣ܠ ܒܬܪ ܡܪܗX ܐܝܟ ܕܦܩܝܕ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܦܓܪܐ¹̈ ܡܫܬܢܩܢ̈ ܒܬܪ ܡܘܬܐ̣ ܟܕ ܡܒܛܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ