simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐܐܡܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܒ̇ܐ ¹ܐܫܥܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܒ̇ܐ ܘܡܕܒܪܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܠܝܗܘܢXẌ ܚܠܝܨܐܘܐܓܘܢܝܗܘܢ̈̈ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐܕܒܫܠܝܐ XXX
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܪܟܐ ²ܐܪܙܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ ܒܬܪ ܫܘܠܡ ܥܡܠܐ̈ ܘܐܓܘܢܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܓܘܢܐ ܘܥܨܬܐ ܕܙܒܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܢ ܗܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܝܡ̣ܢܬ ܒܐܠܗܐ ܬܪܝܨܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܪܬܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܣܪܩܘܬܐ ܕܡܢ ܩܢܝܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܕܘܪܫܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܬܪ ܙܘܗܪܐ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܝ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒܦܣܘܩܐ ¹⁴ܕܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ̣ ܐܟܬܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܟܢ ܡܢ ܒܬܪ X ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X XX ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܐܫܥܝܐ ¹ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܫܪܕ̇ XX ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܨܝܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܆ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܫܘܠܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܡ̇ܪ : ܕܗܪܛܘ ܒܬܪ ܚܘܒܐ̣ ܣܒܪܝܢ ܒܬܪ