simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܬܗ ܡܫܬܢܩܐ ܡܢܬܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ XX ܥܡ ܕܝܘܐ̈ ܒܬܪ ܘܫܐܕܐ̈ ܐܢ ܢܗܡܐ ܒܕܘܒܪܗ̣ ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܝܒܘܬܗܘܢ̣ ܏ܗ . ¹³ܒܬܪ ܣܢܐܬܐ |ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܒܬܪ ܫܡܝܢܐ . ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܬܝܒܐ̈ XXXX
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܒܬܪ ܡܢ ܐܢܫ . X ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܢܝܫܐ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܦܩܢ̈ ܡܢ ܦܓܪܝܗܝܢ̈ ܇ ܘܕܐܢ ܡܪܓܫܢ̈ ܘܚܫܢ̈ ܒܬܪ ܒܥܠܬܐ . XX ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ : ܕܐܝܟܐ ܗܘܝܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܚܛܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܠܐ ܕܝܢ ܡܚܘܝܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܦ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . XX XXX0ܐܝܠܝܢ |ܕܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܫܪܝ ܒܡܐܡܪܐ |ܘܒܝܕ ܥܘܬܕܐ ܕܡܠܬܗ ܐܬܥܠܠ ܠܘܬ ܒܬܪ ܘܐܡܬ ܚܦܛܝܢܢ ⁸ܡܩܘܝܢܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . XX 4 X6ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܫܘܠܡ ܐܓܘܢܟ ܡܘܫܛ ܠܟ ܡܪܢ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܘܐܓܘܢܝܢ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ ܥܨܝܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܪܗX ܐܝܟ ܕܦܩܝܕ̣ ܇ ܥܘܕܪܢܐ ܕܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܡ̇ܢ̣ ܒܗ̇ܝ ܕܝܗ̣ܒ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܙ̣ܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܐܠ̣ܦ ¹ܠܢ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܥܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗddܢ ܒܬܪ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܐܦ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ . XX ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܓܘܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܝܚܬܐ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܡܛܝܢ ܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܬܢ ܗܘܐ X ¹⁸ܘܠܟܠܢܫ XX ¹ܕܒܢܝܢܫܐ̈ X ¹¹ܕܐܝܬܝܗ̇ . X ܒܬܪ ܡܢܐ ܟܕ ܚܕ ܚܕ ¹ܡܠܐܟܐ ܒܠܚܘܕ ²ܠܘ̇ܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ³ܗܪܟܐ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ¹̈⁷ ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܕܪܕܢܝ ܐܠܗܐ ܒܟܘܪܗܢܐ̣ ܨܒ̣ܐ ܕܬܘܒ ܫܘܚܠܦܐ ܡܝܬܪܐ ܒܬܪ ܥܠܬܐ ¹ܕܦܘܫܩܐ ܕܛܘܒܢܐ ²ܠܘܩܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܟܢܐ : ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ̣ܐ ܐܒ̇ܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܐܚܘܬܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܣܩܛܝܣ̣ ܝܢ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܕܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ X ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܐܒ̇ܐ ¹ܐܫܥܝܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܗ̣ܪ ܠܐܚܐX¹̈⁷ ܕܒܐܡܝܢܘ ܢܬܥܗܕ ܡܘܬܗ̣ ܡܙܗܪ ܠܗ ܬܘܒ ܒܬܪ ܕܬܬܡܨܐ ܠܡܚܡܣܢܘ ܒܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܡܝܬܪܐ ܕܫܠܝܐ . ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܦܚܡܐ ܗܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ ܕܟܣܝܐXܝ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ ܪܬ̇ܚ ܒܚܘܒܗ ܘܡܫܡܠܐ ܢܝܚܗ ܘܓܡ̇ܪ ܨܒܝܢܗ . ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܨܠܝ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܒܗ̇ܘ ܚܙܘܐ ܨܠܘܬܐ ܡܬܝܚܬܐ ¹²ܒܬܟܫܦܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܢܦܫܝ ¹0 ܠܡܬܬܛܠܩܘ ܇ ¹¹ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ : Xܕܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ² X ܘܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . O⬩ܪܥܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡܝܪ ܗܘ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܡܝܪܘܬܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܐܡܝܢܐ ܕܫܥܬ ܓܗܢܐ ܫܘܟܢܐ ܗܘX ܐܠܗܝܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܓܡܝܪܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣ ܡܬܪܣܐ ܠܗ ܕܝܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܟܠ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܬܪܣܐ