simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܦ̇ܩܕ ܠܗܘܢ ܠܡܪܗܛ ܇ ܥܠ ܗܕܐ ܒܟܠ ܒܬܪ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ : ܕܗܪܛܘ ܒܬܪ ܚܘܒܐ̣ ܣܒܪܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܥܬܗ ܘܩܢܝܢܗ ܕܗܢܐ ܚܘܒܐ ܒܠܚܘܕ ܪܗܛܝܢ̣ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܒܠܚܘܕ ܦ̇ܩܕ ܠܗܘܢ ܠܡܪܗܛ ܇ ܥܠ ܗܕܐ ܒܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܥܡܠܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܚܐ̈ ܠܐ ܡܬܓܡܪܝܢ ܒܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܡܫܬܡܠܝܢ ܒܬܪ ܪܘܚܢܝܬܐ ܇ ܘܐܦ ܠܐ XX ܐܣܬܟܠܘ ܒܗܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܪܗܛ ܠܡܩܢܐ X ܆ ܓܕܫܐ ܕܚ̇ܐܣܐܠܗܐ ܥܡ ܒܬܪ ܠܐ ܫܡܠܝ ܘܠܩܪܒܐ̈ ܕܠܘܩܒܠܗܝܢ ܠܐ ܙܟ̣ܐ̣ ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܠܐ ܕܝܢ ܡܚܘܝܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܦ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . XX XXX0ܐܝܠܝܢ |ܕܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܚܘܝ ܡܢ ܠܥܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܫܬܘܝ ܠܨܠܘܬܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܥܠ ܣܝܡܗ̇ ܇ ܢܦܩ ܠܦܘܫܩܐ ܣܕܝܪܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ . X0ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܐܠ̣ܦ ¹ܠܢ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܥܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗddܢ ܒܬܪ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܐܦ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ . XX ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܡܐ ܕܐܓܘܢܗ̣ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܗ̇ܝ ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܘܡܥܠܝܬܐ̈ ܕܠܗܝܢ ܡܫܬܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܡ̣ܪ : Xܐܒ̇ܐ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ X ܇ O⬩ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܒ̇ܐ ܒܬܪ ܕܪܘܫܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙ̣ܐ ܘܫܡ̣ܥ ܨܝܕ ܣܒܐ̣ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܡ̇ܕܐܢܫ ܡܬܒܝܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܡܕܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܡܗ̇ O⬩ ¹ܕܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ . ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܗܘܢܐ X ܘܢܦܫܗܘܢ : O⬩ܥܡ ܣܛܢܐ ܒܥܠܕܪܗܘܢ ܇ ܘܠܡܩܪܐ ܒܬܪ ܕܘܒܪܐ̈ ³ܢܦܫܐ ܢܟܢܘܢ . ܙ̇ܕܩ ܓܝܪ ܠܡܘܣܦܘ ܒܣܘܟܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܠ̣ܦ ܠܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܬܪ ܘܠܚܪܬܐ ܐܝܟܢ ܚܢܝܥܐܝܬX ܡܒܟܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܕܘܝܪ . . X ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܡܝܪܘܬܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܐܡܝܢܐ ܕܫܥܬ ܓܗܢܐ ܫܘܟܢܐ ܗܘX ܐܠܗܝܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܓܡܝܪܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܝܡܬܗ ܟܕ ܢܦ̣ܚ ܒܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ : ܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܒܬܪ ܥܡܕܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܕܡ ܘܐܘܕܥ ܥܠܘܗܝ ܡܪܢ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܪܬܐẌ⁴ ܕܣ̇ܥܪ ܒܐܝܕܝܢ̣̈ ܠܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܒܬܪ ܫܘܒܚܐ ܠܪܗܒܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܒܠܢܢ ܒܥܡܕܐ ܩ̇ܪܐ ܕܡܫܒܚ ܠܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܫܪܝ ܒܡܐܡܪܐ |ܘܒܝܕ ܥܘܬܕܐ ܕܡܠܬܗ ܐܬܥܠܠ ܠܘܬ ܒܬܪ ܘܐܡܬ ܚܦܛܝܢܢ ⁸ܡܩܘܝܢܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . XX 4 X6ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܪܗX ܐܝܟ ܕܦܩܝܕ̣ ܇ ܥܘܕܪܢܐ ܕܝܢ̣ ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܡ̇ܢ̣ ܒܗ̇ܝ ܕܝܗ̣ܒ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܙ̣ܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܬܐ̣ ܟܕ ܡܒܛܠ ܒܡܠܬܗ ܫܘܢܩܐ ܕܦܓܪܐ̈ XXܘܕܢܦܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܕܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܦܓܪܐ¹̈ ܡܫܬܢܩܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ¹̈⁷ ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ¹̈⁷ ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ