simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܥܠ ܚܘܒܐ ܂ ܘܡ̇ܪܚܩ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܫܪܪܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܚܝܠ ܡ̣ܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܦ̇ܪܘܩܢ ܘܩܒܠ ܣܒ̣ܪܐ ܛܒ̇ܐ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗ̣ܘܘ ܂ ܘܩ̣ܡ ܫܐܘܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢܫܐ̈ ܗܦܟ ܬܘܒ ܕܢܠܦ ܠܓܒܪܐ̈ ܂ ܕܒܐܝܩܪܐ ܫܘܝܐ ܢܚܕܘܢ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܐܢܫ ܡܬܪܚܩܐ ܝX ܡܢܟܝܢ̈ ܓܒܪܐ̈ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܠܐ ܡ̇ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܡܬܚܝܒ ܐܦ ܒܬܪ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܘܥ̇ܢܕ ܝ ܒܪܫܥܬܗ ܡܙܕܕܩ ܂ ܐܢܓܝܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ̇ ܂ ܘܕܐܦܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘܐ ܨ ܒ̣ܐ ܒܬܪ ܬܢܝ ܠܘܩܐ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥ ܕܠܝܘܦܝ ܫܕܪ ܩܘܪܢܝ̣ܠܘܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ ܐܦܠܐ ܗ ܟܠܐ ܡܘܬܪ ܡܕܡ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܪܡܐ ܥܡܠܐ ܝ ܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܡܕ ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܣܠܐ ܐܘ ܕܚ̇ܩ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܕܐ ܩ̣ܡ ܫܡܥܘܢ ܘܐܟܪܙ ܘܐܪܬܝ̣ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܠܘܩܐ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܠܘܩܐ ܂ ܥ̣ܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܩܘܪܢܠܘܣ- ܒܬܪ ܂ ܕܐܟܡܐ ܕܐܬܢܢܢ ܗ̣ܘ ܃ ܐܦ ܢܩܒܠ ܠܢܟܪܐ̈ ܒܗ ܡܢܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܙܒܢܐ ܩܡ̣ܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܕܓܘܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܒܬܪ ܕܫܦܝܪܐ ܗܘ̣ܬ ܃ ܘܚ̇ܝܐ ܗܘ̣ܐ ܢܟܦܐܝ̣ܬ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܗ̇ܟܘܬ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܫܝܚܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ ܂ ܘܥܠ ܗܝ̇ ܐܫ̇ܬܘܝ ܠܗܘ ܝܝ ܚ̣ܙܘܐ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܦܫܝ ܠܘܬܟ ܕܥܡܟ ܐܗ̇ܘܐ ܘܠܟ ܐ̇ܚܙܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܒܥܐ ܫ̇ܒܘܥܝܢ̈ ܕܡܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܝ̣ܗܒ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܘܗܢܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܬܚܘܝ̣ܬܐ ܗܘ ܕܩ̇ܡ ܠܗ ܡܫܝ̣ܚܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܂ ܗ̇ܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܓܝܣܐ ܟܠܬ ܒܬܪ ܡܩܘܝܢܘܬܗ ܕܒܗ̇ܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܚܘܣܪܢܐ ܪܒܐ ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܬܗ̣ܘܐ ܂ ܘܒܝܕ ܛܘܦܣܐ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܢܦ̣ܠܬ ܂ ܗ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦܢ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܡܣܢܢܐ̈ ܘܕܟ̇ܐܝܢ ܒܒܝ̣ܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ ܠܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ܃ ܒܬܪ ܂ X X Xܠܝܠ ܒXܝܝܪܝX Xܝܫܟܢ̣ܢܢX X XܠX XܪX ܘܝXܠXX· ܃ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܙܠ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܠܘܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܥ̣ܠ ܘܠܥܣ ܥܡܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܐܚܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܓܙܘܪܬܐ ܕܢܐܙܠ ܂ ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܕܠܘܗܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܘ ܠܬܪܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܥܠ ܗ̣ܘܐ ܒܬܪ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܝܠ ܘܕܬܪܬܝܢ ܂ ܗ̇ ܂ ܚܕܐ ܝܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕ ܘܫܡܪ ܢ ܡ̣ܢ ܥܠܬ ܩ̣ܛܠܐ ܝ ܒܬܪ ܡ̇ܝܬܢ · ܃ ·ܢܙ· ܃ · ܘܐܬܒܕܪܘ ܟܠܗܘܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܝ̇ܡܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܕܐܦ ܚ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܓܘܐ ܂ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܡܬܚܝܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܟ̣ܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ