simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܟܚܕܘ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ ܓܙܝܕܐ̈ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܕܟܒܪ ܐܦ ܠܥܡܡܐ̈ ܝ̣ܗܒ ܐܠܗܐ ܬܝܒܘܬܐ ܠܚܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܚܝܢܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܪܗܛܐ ܒܛܝܠܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܝܝ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܢܝܩܪ ܘܢܐܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܟܕ ܠܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܝ ܕܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܝܕ ܝܡܐ ܣܦܪ ܡܐ ܥܠ ܡ̇ܢܐ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܐܠܦܗ ܃ ܐܠܐ ܦܩܕ ܕܢܫܕܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܐܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܒܥܝܕܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܠܘܬ ܒܬܪ ܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܫܪܝܪܐ̈ ܘܦܠ̇ܚܐ ܚܕ ܕܝܨܝܦ ܂ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ̇ ܂ ܘܕܐܦܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘܐ ܨ ܒ̣ܐ ܒܬܪ ܬܢܝ ܠܘܩܐ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥ ܕܠܝܘܦܝ ܫܕܪ ܩܘܪܢܝ̣ܠܘܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܙܠ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܠܘܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܥ̣ܠ ܘܠܥܣ ܥܡܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܐܚܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܓܙܘܪܬܐ ܕܢܐܙܠ ܂ ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܕܠܘܗܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܠܘܩܐ ܂ ܥ̣ܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܩܘܪܢܠܘܣ- ܒܬܪ ܂ ܕܐܟܡܐ ܕܐܬܢܢܢ ܗ̣ܘ ܃ ܐܦ ܢܩܒܠ ܠܢܟܪܐ̈ ܒܗ ܡܢܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܒܝܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܚܕܘܬܐ ܒܬܪ ܐܬܪܬ̇ ܘܠܥܝܢܘܗܝ̈ ܝܗ̣ܒܬ ܚܘ̣ܠܡܢܐ ܘܩ̣ܡ ܥܡ̣ܕ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܚܝܠ ܡ̣ܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܦ̇ܪܘܩܢ ܘܩܒܠ ܣܒ̣ܪܐ ܛܒ̇ܐ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗ̣ܘܘ ܂ ܘܩ̣ܡ ܫܐܘܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܠܠ ܠܘܩܐ ܥܠ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܃ ܘܐܦ ܥܠ ܒܘܕܪܐ ܕܬܠܡ̣ܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܘ̣̇ܐXܚ̇̇ ܃ ܡ̣̇ܬܐ ܥܠ Xܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܫܐܠ ܠܗ ܐܓܪܬܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܕܡ ܕܣ̣ܥܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܒܫܡܪܝܐ̈ ܂ ܝ̣ܗܒܘ ܠܗ ܫܠܝܚܐ̈ ܣܝ̇ܡ ܒܬܪ ܕܬܬܝ̣ܗܒܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܬܘܒ ܝܝ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܡܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܙܒܢܐ ܟܕ ܣܠ̣ܩ ܫܡܥܘܢ ܠܪܘܡܝ ܐܩܪܒ ܥܡ ܣܝܡܘܢ ܂ ܘܬܡ̇ܢ ܩܒܠ ܒܬܪ ܃ ܒܦܠܓܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܣ̇ܝܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕ ܘܫܡܪ ܢ ܡ̣ܢ ܥܠܬ ܩ̣ܛܠܐ ܝ ܒܬܪ ܡ̇ܝܬܢ · ܃ ·ܢܙ· ܃ · ܘܐܬܒܕܪܘ ܟܠܗܘܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܫܝܚܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ ܂ ܘܥܠ ܗܝ̇ ܐܫ̇ܬܘܝ ܠܗܘ ܝܝ ܚ̣ܙܘܐ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܦܫܝ ܠܘܬܟ ܕܥܡܟ ܐܗ̇ܘܐ ܘܠܟ ܐ̇ܚܙܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̇ܘܬܐ ܂ ܣ̣ܡ ܒܘ̣ܪXܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܐ ܬܩܝ̣ܡ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܚܛܝ̣ܬܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܒܪܓܘܡܝܐ ܂ ܘܐܪܓܫ ܒܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܒܣܡ ܒܗܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ ܐܦܠܐ ܗ ܟܠܐ ܡܘܬܪ ܡܕܡ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܕܐ ܩ̣ܡ ܫܡܥܘܢ ܘܐܟܪܙ ܘܐܪܬܝ̣ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܠܘܩܐ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܪܐܙܐ̈ ܂ ܡܩܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܣܝܒܪܬ ܐ ܫܚܝܡܬܐ ܂ ܟܕ ܒܚܕܘܬܐ ܒܬܪ ܓ̇ܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܪܘܙܝܢ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝXܘܪܬ ܐ ܕܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠܝܢ ܂ ܗܝ̇ ܝX ܕܫܟܝܪܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܃ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܥܒ̣ܕ ܡ̇ܠܟܐ ܠܒܪܗ ܕܝ̇ܢܐ ܂ ܐܘ̇ ܕܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܒܥܐ ܫ̇ܒܘܥܝܢ̈ ܕܡܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܝ̣ܗܒ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܘܗܢܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܬܚܘܝ̣ܬܐ ܗܘ ܕܩ̇ܡ ܠܗ ܡܫܝ̣ܚܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ