simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ
SevAnt:CathHom ܦܛܪܘܣ ܒܝܗܘܕ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝ̣ܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܢ
P:Jer [AB] ܘܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܗܘܢ ܒܝܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ XX
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܪܝܡ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢܗ̇
SevAnt:CathHom ܕܥܕܬܐ : ܟܕ ܒܬܪ ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
ChronMin [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ ܒܬܪ ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܩܝܡܬ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܒܪܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܆
Eph:ComGen&Exd ܠܝܥܩܘܒ . X· ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Sahd:BookPerf ܕܝܠ̣ܦܘ ܡܢ ܡܪܗܘܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ .
BarṢal:ComLiturg ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
ComGenExod . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܚܠܦܘܗܝ . ܘܐܢX ܒܬܪ ܕܝܠܦܝܢ ܫܟܝܪܘܬܗ ܕܗ̇ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܚܠܐX
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܚ̣ܠ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܢܩܝܡܘܢ ܐܪܣܝܣ̈
PhiloxMab:Disc ܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܗ ܐܘ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܛܝܬܗ ܆
SevAnt:LuqJul ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝ̈ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܠܐ ܙܐܦܐ
SynOr ܕܝܢ ܪܓܝܓܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܝܗܒܘ ܪܘܡܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈