simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܃ ܒܬܪ ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܝ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ ܐܘ ܡܬܬܥܝܩܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܩܝ̣ܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܨܠܒܘܗܝ : ܟܕ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܢܨܪܝܐ ܗ̣ܘܝ̈ . ܡܡ̇ܠ ܗܘܐ ܦܛܪܘܣ ܒܝܗܘܕ ܡܢ
P:Jer [AB] ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܗܘܢ ܒܝܫܐ . ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܢܐܙܠܘܢ ܕܒܝܬ ܒܬܪ : ܘܢܣܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ XX ܡܦܪܫܐܝܬ ܆ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܡܬ̇ܚ̣ ܗܟܢܐ ܂ XܘXܝX· ܒܬܪ ܘXܡܪܘ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܡܪܝܡ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܕ̇ ܝܢ ܆ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܬܐܠܦ ܆ ܕܐܦ ܡܝܬܝܝ̈ ܪܐܙܐ̈ . ܘܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ : ܟܕ
BarEbr:CandSanc ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܬܝܒܢ̈ ܀ ܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ . ⁶⁸ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܡܥܒܪܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܆ ܦܢܝܬ ܚܙܝܬ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܕܡܫܬܩܦܝܢ ܒܬܪ ܟܕ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܝܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܘܥܩܬܐ̈ ܥܠ ܣܦܬܗ ܩܝܡܬ ܆ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܠܝܫܬܝܐ̈ ܥܡ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܒܘܟܪܘܬܗ ܕܥܣܘ ܕܐܙܕܒ̇ܢܬ ܠܝܥܩܘܒ . X·
Sahd:BookPerf ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ . ܘܗܐ ܟܕ ܛ̇ܒ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܪܘܚܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܗ̣ܡܝܘ ܡܬܘܡ ܒܨܘܡܐ ܕܝܠ̣ܦܘ ܡܢ ܡܪܗܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܬܪܬ̤ ܃ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܥܡܐ ܗܟܢ ܂ ܪܐܙ ܝ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ
ComGenExod 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܒܬܪ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܠܦܝܢ ܫܟܝܪܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܣܟܠ ܡܪܦܝܢ ⁸ܒܐܝܕܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ . XXܡXdd̈ ܢܗܘܐ ܚܪX ܘܡܛܠ ܐܠܗܐ ܛܥܝܢ ܚܠܦܘܗܝ . ܘܐܢX
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܚܠܐX ܃ ܐܪܟܢ ܪܫܗ ܇ ܘܢܦܩܬ̣ ܢܦܫܗ ܂ ܕܬܬܚܙܐ ܐܦ ܒܬܪ ܕܟܬܒܐ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܝX ܕܢܒܝܐ̈ ܃ ܫܐ̣ܠ ܕܫܬܐ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܡܘܬܗ ܢܩܝܡܘܢ ܐܪܣܝܣ̈ ܕܦܘܠܓܐ ܃ ܘܥܠܗ̇ܝ ܫ̣ܕܪ ܐܢܘܢ ܂ ܂ X ܒܬܪ ܥܠ ܝܫܘܥ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܦܛܪ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܕܚ̣ܠ ܕܠܐ
PhiloxMab:Disc ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܛܝܬܗ ܆ ܗܢܐ ܡܝܬܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܆ ܐܦܢ ܡܬܚܙܐ ܚܝܐ ܒܬܪ ܕܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܆ ܐܘ ܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܗ ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܠܐ ܙܐܦܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܪܕܝܬ . XXXX1 ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܟܬܒܬ ܣܡܬ ܘܟܕ ܐܢܐ ܙܥܘܪܐ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝ̈
SynOr ܕܝܗܒܘ ܪܘܡܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܟܠܢܫ ܒܩܪܝܬܗ ܒܬܪ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܪܓܝܓܝܢ ܕܡܢ