simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܝܘܐܒ : ܘܥܒܪܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
P:Sam [AB] ܫܢܝܢ̈ : ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ . ܘܒܥܐ
P:Sam [AB] ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ .
P:Sam [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ : ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܒܠܒܗ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܢܐ ܠܥܡܐ .
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈
P:TweProph [AB] . ܘܬܐܙܠ ܒܬܪ ܪܚܡܝܗ̇̈ ܘܠܐ ܬܕܪܟ
P:TweProph [AB] ܩܕܫܝܗ̇̈ ܘܡܪܓܢܝܬܗ̇̈ ܘܐܙܠܬ ܒܬܪ ܪܚܡܝܗ̇̈ : ܘܠܝ
P:TweProph [AB] : ܘܗܢܘܢ ܐܬܦܢܝܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ :
P:TweProph [AB] ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ .
P:TweProph [AB] ܠܡܕܝܢܬܐ . ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܢܐܙܠܘܢ ܐܝܟ
P:TweProph [AB] : ܘܗܘ ܠܩܫܐ ܒܬܪ ܓܙܐ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ
P:TweProph [AB] ܘܬܗܘܐ ܥܬܝܕ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܟ .
P:TweProph [AB] ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܒܬܪ ܐܝܩܪܐ ܫܕܪܢܝ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܦܘܟܝ ܐܦ ܐܢܬܝ ܒܬܪ ܝܒܡܬܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܠܩܘܛ ܠܩܛܐ ܒܬܪ ܦܥܠܐ̈ ܕܡܢ ܕܐܫܟܚ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܥܘܬ ܠܡܠܩܛ ܠܩܛܐ ܒܬܪ ܚܨܘܕܐ̈ : ܘܐܣܬܩܒܠܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪܐ ܐܠܩܘܛ ܠܩܛܐ ܒܬܪ ܦܥܠܐ̈ . ܘܠܩܛܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡ ܚܡܬܟܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܒܥܠܟܝ :