simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܠܐ ܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ ܡܢܗ ܕܟܪܡܐ ܥܢܒܐ̈ ܘܠܘ ܘ . . ܒܐ ܡܣ̇ܟܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܢܥܒܕ ܚܪܘܒܐ̈ ܘܠܘ ܥܢܒܐ̈ . ܘܥܠ ܥܡܗ ܢܫ̣ܒܩܝܘܗܝ ܘܢܐܙܠ
GanBus ܡܣܬܠܩܢܘܬܗ ܗܟܝܠ X89 ܕܦܪܘܩܐ ܘܡܚܬܬܐ ܕܦܪܩܠܝܛܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘܕܫܘܪܝܐ ܫܩ̣ܠ ܪܓܘܡܝܗ ܕܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ³ܐܣܛܦܢܘܣ . ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܠܢ ܗܫܐ ܚܝܠܐ ܕܦܘܫܩܝܗܘ̣ܢ̣̈ ܒܬܪ ܙXܝܩܝܢ ܒܐܕܢܝܢ̈ ܃ ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܢܢX ܠܡܫ̣ܡܥ ܂ Xܐܝܟܢܐ ܚܕ
HistChurchEast ܡܘܬܐ ܠܓܘ ܫܝܘܠ . ܘܩܛܠܗ ܠܡܘܬܐ . ܘܢ̣ܩܩ ܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܒܬܪ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܗ̇X ܠܚܛܝܬܐ ܒܙܟܘܬܗ ܕܥܡ ܣܛܢܐ . ܢܚ̣ܬ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܘܬܗܘܢ ܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ . ܕܫܒܘܩ ܡܝܬܐ̈ ܩܒܪܝܢ ܒܬܪ ܕܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܝܩܪ ܠܐܒܗܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈ ܟܡܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܆ ܘܟܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܗܡܝ ܡܢ ܐܒܕܢܗܘܢ ܂ ܕܒܗܝܢ ܒܬܪ ܘܒܛܝܠܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܂ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܚܠܦ ܡܝܐ̣̈ . ܣ̣ܡ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ . ܕܠܟܝܢܐ ܢܫܚܠܦ ܒܬܪ ܕܙܩܝܦܐ . ܕܒܗ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܬܚܠܝܘ X ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܀
ZachSch:ActsSev ܗܟܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܖܬܘܕܘܟܣܘ̈ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܝܨܝܦܘܬܗ ܥܡ ܒܬܪ ܐܬܟܬܫ ܗܘܐ . ܘܒܣܘܢܕܘܣ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܦܘܢܝܩܝ ܟܕ ܐܬܚܙܝ
Chron1234 ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ· ܥܡܗ ܓ ܂ ܒܪܐ̈ ܘܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܡܐܫܦ ܒܬܪ ܇ ܝܢ ܡܟܝܠ Xܠܐ ܥܨܬܐ ܐܬܢܓXܘ Xܘܘ ܠܫܘܥܒXܗ ܀ ܘܟX ܡܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܒܬܪܬܝܢ ܫܥܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܃ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܦܡܢܘܬ ܆
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬܐ ܀ ܘܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܚܠܦ ܪܘܫܥܐ ܂ X ܝܝ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܃ ܕܟܕ ܒܬܪ ܩܕܝܡ ܒܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܠܚ̇ܡܐ ܕܢܦܘܫ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܠܗܐ : ܡܢ ܩܪܒܗ ܕܥܡܠܝܩ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥ̣ܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܬܪ ܣܢܐܬܐ ܘܚܣܡܐ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܢܛܪܢ̈ ܠܥܠܝܡܘܬܐ
MartOrient ܫܒܬܐ ܕܘ ܕܩܝܡܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ . - ܘܝܘܡ ܒܬܪ . - ܝX . ܕܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܒܠܐ̈ . - ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ̈ ܒܫܒܐ
BarEbr:CandSanc ܕܐܠܝ ⁶⁹ܘܨܗ̣ܝ ⁷0ܕܐܬܬܢܝ̣ܚ ܘܐܫܬܝ . ܚܢܢ ⁷¹ܒܬܪ ܒܬܪ ܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܟܬܝܒ ܕܒܬܪ ܕܟܦܢ ܐܟ̣ܠ . ܘܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܓܝܪ ܕܒܐܘܪܚܐ XܘXܕܐ ܕ ܓܢܒܪܘܬܐ : ܘܕܚܝܠܐ̈ ܒܬܪ ܒܥXܩXܒܬܘ̈ XܕܩܕܝXܫܐ ܠܡܪܪ̣ܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ . XܡܢXX
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܦܪܥܘܢ ܚܠܡ ܚܠܡܐ : ܘܗܐ ܩܐܡ ܥܠ ܢܗܪܐ . ܒܬܪ ܝܘܣܦ . ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܠܝܘܣܦ : ܘܛܥܝܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܢ
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܫܘܠܡܗ̇ ܕܡ̣ܫܬܘܬܐ ܕܡ̇ܠܟܘܬܐ ܃ ܗܝ̇ ܡܦ̣ܪܓܬ̇ ܒܬܪ ܕܥܕܬ̇ܐ ܇ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܢܝ̣ܫܐ ܕܡܠܬܢ̇ ܂ ܡܢ
JnEph:EccHist ܝ ܕܐ̇ܬܚ̣ܪܡܘ ܂ ܟܕ ܡ̇ܓܡ̣ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܕܪܫ̇ܝܢ ܘܡ̇ܛܥܝܢ ܂ ܒܬܪ ܪܝܫܝ̈ ܗܪܣܝܣ ܇ ܚ̇ܡܣܢܘܢ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬ ܐ ܆ ܐܦ ܡܢ
ComGenExod ܕܢܦ̣ܩ ܠܡܕܒܪܐ . ܐܡܝܪ 5ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܬܪܘܢ ܠܐܢܬܬܗ ܕܡܘܫܐ ܒܬܪ ܠܚܘܪܝܒ . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܚܡܘܗܝ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐܐܝܟܢܐ ܡܢ