simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܝXܘܬܝ ܕ ܂ ܕܒܒܝܠ X ܂ ܝXܪܕܘ X ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ XܘܪܫܠܝX X ܂ ܒܬܪ ܝܩܪܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܬܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܠX ܢXܐ - ܂
BarKoni:Schol ܕܕܩܩܗX ܠܥܓܠܐ ܂ ܘܒܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ 10ܥܡܗ ܐܗܪܘܢ ܘܚܘܪ ܒܬܪ ܂ ܘܕܬܪܬܢ ܟܕ ܩ̇ܒܠ ܠܘܚܐ̈ ܕܕܝܬܩܐ ܂ ܘܕܬܠܬ̣ ܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܝܘܕܐ ܐܢܬ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܟܕ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܦܫܝܛܐ : ܕܫܢܝܘܬܐ ܗܝ ܕܢܐܡܪ ܕܡܬ̇ܚܝܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܆ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ : ܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܐܫ̇ܟܚܬ ܒܗܘܦܡܢܣܛܝܩܘܢ ܫܪܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܠܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܫܢܬ ܡܐܬ ܢ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕXܠܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܫܬ̤ ܥܕܬܐ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܒܬܪܬܝܢ ܫܥܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܃ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܦܡܢܘܬ ܆
EliaNis:Chron ܙܒܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܬܠܬܡܐܐ ܒܬܪ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ̣ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܪܘܒܥܗ ܂ ܘܕܦܝܠܝܦܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ
HistChurchEast ܡܘܬܐ ܠܓܘ ܫܝܘܠ . ܘܩܛܠܗ ܠܡܘܬܐ . ܘܢ̣ܩܩ ܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܒܬܪ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܗ̇X ܠܚܛܝܬܐ ܒܙܟܘܬܗ ܕܥܡ ܣܛܢܐ . ܢܚ̣ܬ ܐܦ ܡܢ
HistChurchEast ܐܚܪܢܐX . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ . ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ . ܡܐ ܕܡܪܦܝܢ ܠܟ ܘܐܙ̇ܠܝܢ
HistChurchEast ܥܘܢܕܢܗ ܥ̇ܠܬ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܡ ܠܘܢܛܝܣ ܐܚܝ ܆ ܡܛܠ ܒܬܪ ܥܢܐ ܥܡ ܡܠܐܟܐ̈ . ܘܗܢܝ ܠܗ ܡܕܒܪܗ ܡ̣ܝܢ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܫܐ ܒܥܡܕܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܐܡܪ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܠܟܘܡܪܐ ܂ ܝܢ ܒܙܒܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝܐ ܣ̇ܠܩ ܡܫܡܫܢܐ ܘܡܟܪܙ ܟܪܘܙܘܬܐ ܘܡܢܐ ܡܛܦܣܐ ܗܪܟܐ ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ ܘܥܘܢܝܬܐ ܂ 1ܘܡܢܘ ܫܡܐ ܗܢܐ ܕܫܘܪܝܐ ܂ ܝܓ ܃ ܠܡܢܐ
SevAnt:Epist ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܐܬܝܗ̣ܒܬ ܒܛܟܣܐ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܟ̇ܦܪܐ ܗ̣ܝ ܓܙܘܪܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܫܬܝ ܇ ܟܕ ܠܟܝܢܐX ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡ ܒܬܪ : ܠܗ̇ܘ ܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܝܐ ܚܕܬܐ ܕܟܣܐ ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܕܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܒܬܪ ܝܫXܝXܝX· ܃ · ܠܡܢܐ ܪܫ̣ܡ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܃ ܚܙܘ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܠܟܘܢ ܟܕ ܣܕܝܪܝܢ ܂ ܒܬܪ ܒܡܪܢ ܘܠܘܬܗ ܐܫܩܠܘ ܂ ܩܢܝܬܘܢ ܗܫܐ ܝܕܥܬܐ Xܡܝܪܬܐ
BarṢal:ComGosp ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܕܡܢ ܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܒܬܪ ܐܣܬܥܪ ܡܢ ܡܪܢ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܗܝ̣ ܗܕܐ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܐܘܕܥ ܃ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܢܦ̣ܠ ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܡܢܩܕܝܡ ܠܐ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܒܬܪ X X X ܡܢ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܗܝ̇ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕ ܗ̣ܘܬ̇ ܂ ܘܗܕܐ ܕܡܬܝ
BarṢal:ComGosp ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܕܡܢܗܝܢ ܠܟܐܢܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܂ ܕܥ ܟܠܢܫ ܂ ܕܐܘ̇ ܢ̇ܦܠ ܝ ܒܢܘܪܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀