simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܡܨܪܝܐ̈ ܘܐܬܘܪܝܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܥܘܕܪܢܗܘܢ . ܘܟܕ ܛܒ ܢܣܝܘ ܒܬܪ ܓܒܘ ܠܗܘܢ . ܘܫܒܩܘ ܐܘܪܚܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܘܒܠܐ ܆ ܘܪܗܛܘ
PhiloxMab:Disc ܕܡܫܢܝܬ ܡܢ ܕܘܒܪܗ ܕܥܠܡܐ ܦܓܪܢܐ ܆ ܐܢ ܗܘ ܕܡܐ ܕܥܠܬ ܠܗ ܒܬܪ ܕܒܪܝܗ ܀ ‏ ‏ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܕܘܒܪܐ ܗܘܐ ܕܘܝܪܟ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܆ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܘܬܗܘܢ ܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܆ ܐܡܪ ܠܗ . ܕܫܒܘܩ ܡܝܬܐ̈ ܩܒܪܝܢ ܒܬܪ ܕܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܝܩܪ ܠܐܒܗܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈ ܟܡܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܆ ܘܟܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕܐ ܒܬܪܗ̇ ܪܕܝܢ̈ . ‏ ‏ܩܕܡܐܝܬ ܓܝܪ ܡܚܫܟܐ ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܝܕܥܬܐ . ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ . ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܚܕܐ
PhiloxMab:Disc ܙܟܘܬܐ ܆ ܗܢܝܐܘܬܗ̇ ܕܙܟܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܠܟ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܫܓܝܫ ܒܬܪ ܆ ܐܦ ܐܢܬ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܣܕܘܪ ܠܩܘܒܠܗ̇ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܪܚܡܬܗ ܐܫܬܒܝܬ ܆ ܘܕܬܓܪܓܗ ܠܥܒܕܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܬܚܦܛܐ ܗܘܬ ܆ ܒܬܪ ܡܩܕܡ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܡܛܠ ܫܘܦܪܐ ܕܦܓܪܗ
P:Rev [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ ܆ ܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠܬ ܒܗܘܢ . ܒܬܪ . ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܢܒܝܝܢ̈ ܕܫܢܩܘ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܢܟܠܐ : ܘܢܣܒܘ ܫܘܚܕܐ ܘܨܠܘ ܕܝܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܒܬܪ ܒܒܪܫܒܥ . ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ : ܘܐܨܛܠܝܘ
P:Sam [AB] ܕܡܝܬ ܫܐܘܠ : ܘܕܘܝܕ ܗܦܟ ܡܢ ܕܠܡܚܪܒ ܠܥܡܠܩܝܐ̈ . ܘܝܬܒ ܒܬܪ ܘܨܡܘ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . [ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ : ܒ] ܨܚ ܟܐ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ