simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܘܬ ܐ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܃ ܘܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܬܘܒ ܃ ܠܐ ܬܟܬܪ ܒܗ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܪܡ ܗܘ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ ܐܘ ܡܬܬܥܝܩܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
BarEbr:CandSanc ܦܐܘܠܘܣ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܘܐܡ̇ܪܐ ܕܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܕܝܢܬܐ ¹⁵ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܘܠܘܢܝܐ . ⁶ܕܩ̇ܥܝܐ ܗܘܬ̇
P:Kings [AB] ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܗܦܟܬ ܘܐܬܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܙܠܬ ܒܬܪ ܒܝܬܗ̇ . ܘܥܡܪܬ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܐܚܪܡܘ ܇ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܐ·ܟ ܕܐܡ̣ܪܘ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܢܡܬܠ ܇ ܚܕ ܕܝܢ ܢܒܕܐ
BarṢal:ComGosp ܡܪܝܡ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܕ̇ ܝܢ ܆ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܬܐܠܦ ܆ ܕܐܦ ܡܝܬܝܝ̈ ܪܐܙܐ̈ . ܘܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ : ܟܕ
SevAnt:CathHom ܢܘܪܐ ܆ XܝXXXX0 ܩܠܐ ܕܟܚܬܐ ܩܛܝܢܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܥܠܥܠܐ ²ܡܪܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܥܠܥܠܐ ܆ ܢܘܪܐ . ܘܡܢ
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܠܩܪܒܐ : ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܠܝܒ ܒܘܟܪܗ : ܘܬܢܝܢܗ ܒܬܪ : ܣܐܒ ܘܥܠ ܒܫܢܝܐ̈ . ܘܐܙܠܘ ܬܠܬܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܝ ܪܘܪܒܐ̈
SevAnt:CathHom ܥܐܕܐ ܕܦܣܟܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܘܝܘܣܦ ܆ ܥܛܦܝܢ ¹0ܗܘܘ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܝܠܕܗ ܘܡܢ ܒܬܪ ²ܩܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܐ ܐܡ̣ܪ ³ܠܗ . ܒܬܪ ܓܘܢܝܘܬܐ ܕܟܝܢܢ ܘܡܛܠ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬܗ . ܘܐ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܬܪܬ̤ ܃ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܥܡܐ ܗܟܢ ܂ ܪܐܙ ܝ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ
IsaacNin:DiscColl ܕܐܬܚܒܠ X ܬܘܩܢܗ ܠܒܪ ܡܢ XXXX|ܩ X ܨܒܝܢܗ . ܦܘܪܣܐ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܫܒܪܬܐ̣ ܒܪܘܝܐ ܡܚܝܠܐ . ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ X ܗܘ ܡܡܠܠ ܐܢܐ . ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܠܐ ܡܦܪܫܝܢ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܕܡܚܘܝܢ̈ ܕܠܐ ܡܦܠܓܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܡ̇ܕܐ̇ ܠܐ ܐܬܪ̣ܟܝ ܒܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܘܠܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܝܛܗܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩ̣ܕ . ܟܕ ܡܘܕܥܐ ¹ܡܠܬܐ ܆ ܕܠܗ̇ܘ X XXXX X ܕܡܢ
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 0ܝ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܥܪ ܗܕܐ ܂
PhiloxMab:Disc ܪܚܡܬܗ ܐܫܬܒܝܬ ܆ ܘܕܬܓܪܓܗ ܠܥܒܕܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܬܚܦܛܐ ܗܘܬ ܆ ܒܬܪ ܡܩܕܡ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܡܛܠ ܫܘܦܪܐ ܕܦܓܪܗ
IšoMerv:ComOT ܡܪܕܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . [X0]ܗ̇ܝ ܕܚܘܒܝ̈ ܘܚܘܒܝ̈ ܥܡܝ ܝܣܪܝܠ ܒܬܪ ܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܠܘ ܒܫܘܪܝ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܒܥܝܢ ܡܢ ܕܝ̇ܢܐ ܇ ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܫܘܢܝܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܆ ܕܚܠܬܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܫܚܩܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܒܬܪ ܠܒܘܣܡܐ ܪܘܚܢܐ . ܐܠܐ ܦܓܥܐ ܒܟ ܒܩܕܡܐ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܆