simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܕܗܘܘ ܡܝܩܪܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܝܬܒ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܙܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܦܟܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܒܬܪ ܝܪܚ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܩܘܝܬ ܥܡܗܘܢ ܬܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܘܬܗ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܒܬܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܬ . ܘܐܦ ܡܢ