simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܘܬ ܐ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܃ ܘܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܬܘܒ ܃ ܠܐ ܬܟܬܪ ܒܗ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܪܡ ܗܘ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ ܐܘ ܡܬܬܥܝܩܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܢܚ̣ܬ ܗ̣ܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܝ ܒܘܠܝܬܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܥܠܘܗܝ ܩܢܝܐ ܗܘܬ̣ ܀ ܡ̣ܢ
JnSol:OntheSoul ܒܘܛܠܗ ܕܗܢܐ ܚܫܐ ܥܐܠ ܚܫܐ ܕܚܘܒܐ . ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܦܘܪܣܐ ܒܬܪ ܒܝܕ ܫܠܝܐ ܕܡܢ ܡܡܠܠܐ ܕܥܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܚ̇ܡܐ ܚܫܐ ܕܠܓܘ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܐܚܪܡܘ ܇ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܐ·ܟ ܕܐܡ̣ܪܘ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܢܡܬܠ ܇ ܚܕ ܕܝܢ ܢܒܕܐ
BarṢal:ComGosp ܡܪܝܡ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܕ̇ ܝܢ ܆ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܬܐܠܦ ܆ ܕܐܦ ܡܝܬܝܝ̈ ܪܐܙܐ̈ . ܘܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ : ܟܕ
SevAnt:CathHom ܥ : ܒܝܕܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܇ ܘܕܢܨܒܬܐ̈ ܘܕܥܣܒܐ ܇ ܒܝܘܡܐ ܒܬܪ ܘܕܡܬ . ܚܙܐ ܆ ܢܣ̇ܬܟܠ X ܕܐܡܝܪܐ ܗܕܐ ܇ ܐܝܟܐ ܟܝܬ ܕܡܢ
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
P:Ps [AB] ܦܘܢܝܗܘܢ ܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܥܠܝܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܡܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܙܟܘܬܗܘܢ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܘܛܬܐ ܗ̇ܝ ܐܘܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡ ܠܘܛܬܐ . ܗܟܢܐ ܒܬܪ ¹ . 0⁸ܐܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܥܩܘܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܩܢܘ
P:1Chr [AB] ܗܠܝܢ : ܘܡܝܬ ܢܚܫ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܐܡܠܟ ܚܢܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪ ܘܥܠ ܩܠܥܐ̈ . ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܗܘܘ .   ܘܗܘܐ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܬܪܬ̤ ܃ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܥܡܐ ܗܟܢ ܂ ܪܐܙ ܝ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ
ComGenExod ܕܐܘܕܥ ܥܠ ܬܨܒܝܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܡܫܢܐ ܒܬܪ X0ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܬܒܐ . [1X--1X]ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܡܘܫܐ . ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܗ̇ܝ ܕܣܩܪܘܢܝ ܥܠ ܕܒ̇ܥܝܬ ܛܒܬܐ ܇ ܝܘܢܝܐ ܡܘܣܦ ܆ ܘܫܕܘ ܒܬܪ . [20]ܘܦܪܥܘܢܝ ܒܝܫܬܐ ܆ ܥܡܣܐ ܘܐܚܝܬܘܦܝܠ ܘܐܒܫܠܘܡ . 5
SevAnt:CathHom ܥܡ̇ܕܐ̇ ܠܐ ܐܬܪ̣ܟܝ ܒܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܘܠܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܝܛܗܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩ̣ܕ . ܟܕ ܡܘܕܥܐ ¹ܡܠܬܐ ܆ ܕܠܗ̇ܘ X XXXX X ܕܡܢ
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 0ܝ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܥܪ ܗܕܐ ܂
SynOr ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܥܩܘܒ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗ̇ ܆ ܡܬܚܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܫܥ ܆ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܘܕܝܢܢ . ܕܟܕ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ : ܡܢ
JnDara:OnOfferings ܟܪܘܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ ܗܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܣܒܝܢ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܓܡܝܪ ² ܒܗ̇ ³ܒܪܘܚܐ . [X8]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܠܐܟܐ ܕܫܝܢܐ ܢܗܘܐ
P:Matt [AB] ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ ܆ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ . ܫܠܬܐܝܠ ܒܬܪ . ܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ . ܡܢ