simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܟܠܝܗܝ ܝܘܐܒ ܠܥܡܐ . ܘܢܣܒܘܗܝ ܒܬܪ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ . ܘܗܦܟ ܠܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܪܕܦ ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܟܘܫܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܡܢܐ ܪܗܛ ܐܢܬ ܒܪܝ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܟ ܒܬܪ ܒܪ ܨܕܘܩ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܝܘܐܒ : ܡܢܐ ܡܕܝܢ : ܐܪܗܛ ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܒܝܫܠܘܡ ܓܝܪ ܕܡܫܚܢ ܘܐܩܝܡܢ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܒܬܪ ܦܠܛܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܗܫܐ ܬܘ ܢܥܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܢܩܦܘ ܒܬܪ . ܙܠܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܦܢܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܢܩܦܘ ܠܡܠܟܗܘܢ : ܡܢ ܒܬܪ . ܘܦܢܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܢܝܗܝ : ܘܡܝܬ . ܘܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܠܡܐܙܠ ܥܠܘܗܝ . ܘܥܒܪܘ ܒܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܒܬܪ ܠܗ . ܘܟܕ ܓܪܗ ܡܢ ܫܒܝܠܐ : ܥܒܪ ܟܠ ܐܢܫ ܒܬܪܗ ܕܝܘܐܒ : ܘܥܒܪܘ
P:Sam [AB] ܫܢܬܐ . ܘܒܥܐ ܕܘܝܕ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܫܐܘܠ ܘܡܛܠ ܒܬܪ . ܨܚ ܠܗ ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܝܕ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܫܢܬܐ
P:Sam [AB] ܗܝܕܝܢ . ܘܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܢܚܬ ܒܬܪ . ܘܥܒܕܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܪܥܝ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܗܝܕܝܢ : ܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܒܓܬ ܥܡ ܦܠܫܬܝܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܩܛܠ ܒܬܪ : ܠܐ ܬܦܘܩ ܥܡܢ ܠܩܪܒܐ : ܘܠܐ ܬܕܥܟ ܫܪܓܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܡܢܐ ܠܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܚܛܝܬ ܒܡܕܡ ܕܥܒܕܬ : ܐܦ ܒܬܪ ܚܡܫܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܗܘܐ ܡܛܪܦ ܕܘܝܕ ܒܠܒܗ : ܡܢ
P:Tob [AB] ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ : ܘܢܗܦܟ ܫܪܒܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܢܘܢ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ . ܚܪܒܬܐ ܘܐܦ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܦ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܡܢ
P:TweProph [AB] ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈ ܠܚܡܝ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܒܬܪ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܙܢܝܬ ܐܡܗܘܢ : ܘܒܗܬܬ ܝܠܕܬܗܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ
P:TweProph [AB] ܪܚܡܝܗ̇̈ ܘܠܐ ܬܕܪܟ ܐܢܘܢ ܂ ܘܬܒܥܐ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܬܫܟܚ ܐܢܘܢ : ܒܬܪ ܒܕܪܕܪܐ̈ : ܘܐܣܘܓ ܫܒܝܠܝܗ̇̈ : ܘܐܘܪܚܐ ܠܐ ܬܫܟܚ . ܘܬܐܙܠ
P:TweProph [AB] ܪܚܡܝܗ̇̈ : ܘܠܝ ܛܥܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܐ ܡܫܕܠ ܐܢܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܒܗܘܢ ܒܣܡܐ̈ : ܘܫܩܠܬ ܩܕܫܝܗ̇̈ ܘܡܪܓܢܝܬܗ̇̈ ܘܐܙܠܬ
P:TweProph [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܘܪܚܡܘ ܕܒܘܫܐ̈ ܕܐܦܫܬܐ̈ . ܘܙܒܢܬܗ̇ ܠܝ ܒܬܪ : ܐܝܟ ܕܪܚܡ ܡܪܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܗܢܘܢ ܐܬܦܢܝܘ
P:TweProph [AB] ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܘܚܝܐ ܠܐܦܪܝܡ : ܘܐܝܟ ܐܪܝܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ . ܛܠܝܡ ܐܦܪܝܡ ܘܐܠܝܨ ܒܕܝܢܐ : ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܠܡܐܙܠ
P:TweProph [AB] ܡܪܝܐ ܢܐܙܠܘܢ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܢܗܡ : ܡܛܠ ܕܗܘ ܢܢܗܡ : ܘܢܙܘܥܘܢ ܒܬܪ ܗܘܝܬ ܒܪܢܫܐ ܒܝܢܬܟܘܢ : ܩܕܝܫܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܐܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ .
P:TweProph [AB] ܓܙܐ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܓܡܪ ܠܡܐܟܠܗ ܠܥܣܒܐ ܕܐܪܥܐ ܐܡܪܬ : ܒܬܪ ܡܪܘܬܐ̈ ܒܪܝܬܐ ܕܩܡܨܐ ܒܪܝܫ ܡܘܥܝܬܐ ܕܠܩܫܐ : ܘܗܘ ܠܩܫܐ