simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܡܪܡ ܗܘ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܘܬ ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘܬ̣ ܀ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ
JnSol:OntheSoul ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ̇ ܕܡܢ ܦܓܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܕܝܢ ܢܒܕܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܪܝܡ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢܗ̇
SevAnt:CathHom ܕܥܕܬܐ : ܟܕ ܒܬܪ ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ
SevAnt:CathHom ܐܝܟܐ ܟܝܬ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥ : ܒܝܕܘܬܐ
ChronMin [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ ܒܬܪ ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ
P:Ps [AB] ܦܪܨܘܦ ܥܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܗܘܢ ܕܡܥܘܟܝܢ ܗܘܘ
Eph:ComGen&Exd ܠܐ ܓܝܪ ܩܢܘ ܒܬܪ ܠܘܛܬܐ ܗ̇ܝ ܐܘܝܘܬܐ
P:1Chr [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܘܡܝܬ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
Elia:epLeonḤar ܢܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܬܘܒ ܕܚܕܝܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܘܐܒܫܠܘܡ . 5 ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܣܩܪܘܢܝ ܥܠ
SevAnt:CathHom XXXX X ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ̇ ܠܐ ܐܬܪ̣ܟܝ
Tim1:Epist ܣܥܪ ܗܕܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ
P:Num [AB] ܘܡܐܐ ܠܚܝܠܗܘܢ : ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܢܫܩܠܘܢ .
JnDara:OnOfferings ܕܡܠܐܟܐ ܕܫܝܢܐ ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܟܪܘܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ ܗܕܐ
P:Matt [AB] ܕܡܪܗ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ