simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܒܡܬܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܪܥܘܬ : ܚܣ ܠܝ ܕܐܗܦܘܟ ܡܢ ܠܘܬܟܝ ܒܬܪ ܝܒܡܬܟܝ ܗܦܟܬ ܠܥܡܗ̇ ܘܠܒܝܬ ܐܢܫܝܗ̇̈ : ܗܦܘܟܝ ܐܦ ܐܢܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܥܠܐ̈ ܕܡܢ ܕܐܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ̇ ܒܬܪ ܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ ܠܢܥܡܝ ܚܡܬܗ̇ ܐܙܠ ܠܚܩܠܐ : ܘܐܠܩܘܛ ܠܩܛܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܨܘܕܐ̈ : ܘܐܣܬܩܒܠܬ ܒܦܠܓܘܬܐ ܕܚܩܠܗ ܕܒܥܙ ܒܪ ܫܪܒܬܗ ܒܬܪ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ̇ ܙܠܝ ܒܪܬܝ . ܘܐܙܠܬ ܪܥܘܬ ܠܡܠܩܛ ܠܩܛܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܥܠܐ̈ . ܘܠܩܛܬ ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܚܬܐ . ܘܐܡܪ ܒܥܙ ܒܬܪ : ܗܝ ܕܐܬܬ ܥܡ ܢܥܡܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ . ܘܐܡܪܐ ܐܠܩܘܛ ܠܩܛܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܝܬ ܒܥܠܟܝ : ܕܫܒܩܬܝ ܐܒܘܟܝ ܘܐܡܟܝ ܘܫܪܒܬܟܝ : ܘܐܬܝܬܝ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܒܥܙ : ܡܬܐܡܪܘ ܐܬܐܡܪ ܠܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬܝ ܥܡ ܚܡܬܟܝ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ ܕܡܣܟܢܝܢ . ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܒܬܪ : ܡܛܠ ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܘܫܢ ܒܪܬܗ ܕܚܠܩܝܐ : ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ . ܘܫܕܪܘ ܒܬܪܗ̇ . ܒܬܪ : ܕܢܥܫܩܘܢܗ̇ ܥܘܠܐܝܬ . ܘܐܡܪܘ ܩܕܡ ܥܡܐ ܟܠܗ . ܫܕܪܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܬܪ ܚܝܠܗ : ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܕܗܘܘ ܡܝܩܪܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܝܬܒ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܙܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܦܟܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܒܬܪ ܝܪܚ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܝܗܘܕܝܬ ܩܘܝܬ ܥܡܗܘܢ ܬܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܘܬܗ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܒܬܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܬ . ܘܐܦ ܡܢ