simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܟ . ܘܡܫܠܡ ܐܢܬ ܐܪܥܟ ܒܬܪ ܢܦܫܝ . ܚܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܐܪܓܫ ܒܚܝܠܗܘܢ ܕܪܐܙܐ̈ ܒܟܠ ܕܘܟ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܚܕܬ ܘܩ̣̇ܒܠܗ̇ ܠܬܐܘܪܝܐ . ܘܐܦܢ ⁹ ܗ̣ܘ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
P:Ezek [AB] ܪܘܚܗܘܢ ܕܠܐ ܚܙܘ ܚܙܘܐ . ܐܝܟ ܬܥܠܐ̈ ܒܚܪܒܬܐ̈ ܗܘܘ ܒܬܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܘܝ ܠܢܒܝܐ̈ ܫܛܝܐ̈ : ܕܐܙܠܝܢ
Tim1:Epist ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ ܒܝܕܥܬܗܝܢ ܟܝܬ ܘܒܚܐܪܘܬܗܝܢ ܂ ܐܘ ܒܬܪ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈
P:Jer [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܘܦܠܚܘ ܐܢܘܢ ܘܣܓܕܘ ܠܗܘܢ : ܘܠܝ ܫܒܩܘ ܒܬܪ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܥܠ ܕܫܒܩܘܢܝ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܙܠܘ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܕ̈ ܢ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܠܗܝܢ ܒܦܘܩܕܢܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܪܗܘܡܝ ܐܢܬܬ ܒܬܪ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܙܥܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪܢ ܂ ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢܡܘܬ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܆ ܬܬܦܣܣ ܠܗ . ܐܦ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܗܕܐ ܒܬܪ . ܘܢܬܬܚܡ ܥܠܘܗܝ ܙܒܢܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܐܟܡܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ³ܦ̣ܪܣܐ ܬܪܝܢܐ ܆ ܪܬ̣ܚܬܘܢ ܒܠܒܟܘܢ ܆ ܘܣܓ̇ܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܒܬܪ - ܩܪܝܬܗ̇ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܡ̣ܫܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܫܪܘ̇ܬܐ ܒܗ ܒܛܗܪܐ ܃ ܡܢ ܕܕܡܟ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܬܬ̣ܚܕܘ ܬܪܥܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܐܦܪܝܛܐ̈ ܕܟ̣ܪܝܗܐ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܬܠܐ . ܣ̇ܦܩ ܕܢܬܠ ܥܨܒܐ̈ ܟܕ ܒܬܪ ܝܘܬܪ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ³ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܘܠܥܬܝܪܐ̈ ܘ ܘܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܘܝܒܐ ܕܫ̇ܘܐ ܝܗ̣ܒ ܆ ܝ̈· ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܨ̇ܝܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܐ̣ܡ̇ܪܝܢ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܪܝܕܝܢ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܘܟܠܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ 1ܘܡܝܬ ܗܘܐ ܂ ܘܕܒܬܪܗ ܒܬܪ
PhiloxMab:Disc ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ . ܐܢ ܨܒܝܬ ܓܝܪ ܘܐܢ ܠܐ ܆ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܒܬܪ . ܐܘ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬܙܝܥܬ ܪܓܬܐ ܆ ܐܘ ܕܩܪܬ ܠܗ̇ ܡܢ
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ ܕܡܓܗܝ ܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܥܣܪ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
SermHolyWeek ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠܝ ܠܝܫܘܥ ܐܫܠܡ ܦܝܠܛܘܣ ܕܠܗ ܢܙܩܦܘܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܫܠܝܛܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܒܠܚܘܕ X 103ܕܠܗ ܡܕܐܬܐ ܝܗܒܝܢܢ
Chron1234 ܕܐܬܬܚܪܡ ܡܢ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܡܪܩܘܣ ܘܥܩܘܒ ܦܐܛܪܝܪ ܘܣܘܢܕܘܣ ܒܬܪ ܪܬܐ ܐܥܠܘܗܝ ܠܥܕܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܐܟܪܙܘܗܝ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂
BarAphton:ActsSev ܫܢܝܐ̈ ܫܬ . ܥܢܕ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܒܬܪ ܘܟܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܐ X ܕܡܪܢ . ܘܐܬܪܕܦ
P:Phil-Phlm [AB] ܝܘܠܦܢܝ . ܘܒܬܪ ܕܘܒܪܝ̈ . ܘܒܬܪ ܨܒܝܢܝ . ܘܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܒܬܪ ܗܝ ܠܟܠ ܐܢܫ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܗܢܘܢ ܐܬܝܕܥܬ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܘܫܢ ܒܪܬܗ ܕܚܠܩܝܐ : ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ . ܘܫܕܪܘ ܒܬܪܗ̇ . ܒܬܪ : ܕܢܥܫܩܘܢܗ̇ ܥܘܠܐܝܬ . ܘܐܡܪܘ ܩܕܡ ܥܡܐ ܟܠܗ . ܫܕܪܘ