simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܗܠܝܢ ܣܥ̣ܪ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܂ ܟܕ ܫ̇ܐܠܐ ܠܡ ܠܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗ̇ ܂ ܝ ܒܬܪ ܡܛܒܥ ܗܘܐ ܠܒܗ̇ ܂ ܐ̇ܝܬܝ ܠܗ̇ ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܢܢ ܀ ܘܐܝܟܢܐ
IšoMerv:ComOT ܙܒܢܐ . X [17]ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܢܩܪܝܟ ܢܝܩܪܟ ܐ̇ܡܪ . [3]ܒܝܕ ܒܬܪ ܕܗܫܐ ܗ̇ܘܐ ܦܬܓܡܟ . ܗܢܘ . ܒܩܘܪܒܐ ܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܐܘ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܘܪܘܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ . 7ܘܟܕ ܡܥܠܝܢ ܠܗ ܒܬܪ ܠܗ ܕܚܠܬܗܘܢ ܇ ܘܗܦܟܝܢ⁴⁷ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܕܚܫܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܦܠܓܝܢ ³ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܝX XX ܠܬܪܝܢܘܬ ⁴ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܐܠܐ ܗܝ ܕܒܫܘܚܠܦܐ XX ܒ̇ܠܚܘܪ ܂ ܕܡܫܘܪ ܂ ܥܘܬܐ ܒܬܪ ܇ Xܡܪܝܝ̇ܩ̣ܐ ܘܡܦܪܫ̇ܐ ܠܟ̇ܝܢܐ̇̈ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܡܢ
CaveTreas ܫܒܥ XX ܫܢܝܢ̈ Xܡ̣ܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘX ܒܢܝ̈ Xܝܣܪ̣ܐܝܠ ܒܬܪ Xܘܚܢܦܘܬܐ ܕܐܚܒX ܥܒܕܬ̇X ܒܐܘܪܫܠܡ . ⁶ ( 1 ) ܘܡ̣ܢ X
Chron1234 ܗܟܝܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܐܒܪܗܡ ܦܐܛܪܝܪ ܐܬܟ̇ ܇ ܒܬܪ ܕܝܘܚܢܢ ܦܐܛܪܝܪ Xܡܬܟ̣̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܪܝܓܬܗ ܀
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܆ ܘܗܐ ܩܠܐ ܠܘܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܡܕܝܢ ܆ ܩܠܐ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܢܘܪܐ ܆ XܝXXXX0 ܩܠܐ ܕܟܚܬܐ ܩܛܝܢܬܐ . ܘܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܕܐܣܩ ܠܘܬ ܪܝܫܝ̈ ܡܐܘܬܐ̈ ܐܘ ܪܝܫܝ̈ ܐܠܦܐ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܐܘ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܡܡܙܓܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܪܒܬ ܗܝ ܠܝ .
SevAnt:LuqJul ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ . ܕܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܐܢܝܢ ܝܗܘܕܐܝܬ ܟܐܦܐ ܕܬܘܩܠܬܐ . ܠܗܢܘܢ ܕܟܕ ܪܕܝܢ̈
BarṢal:ComGosp ܕܐܘܠܕ ܠܐܡܘܢ ܘܠܒܢܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܠܚܡ ܒܬܪ ܐܦܪܬ ܐ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܢ ܐܦܪܬܐ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܠܚܕ ܫܡܗ ܠܚܡ ܂ ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܚܕܐ ܒܢ̣ܝܢ̈ ܗܘܝ̣̈ ܥܕܡܐ ܠܡ̣ܬܚܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܘܣܒܝ̣ܣܢ̈ ܒܬܪ ܆ ܫܬ̣ܠܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ̣ ܕܥܕܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܕܒܣ̣ܕܪܐ ܚܕܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܝܢ ܕܝ̣ܪܒ ܒܟܗܢܘܬܐ ܘܒܡܝܬܪܘܬܐ ܡ̇ܕܡܝܬ ܒܐܠܝܗܐ : ܒܬܪ ܘܐܝܩܪܐ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܪܘܬ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܘܡܫܬܡܗ :
JnEph:EccHist ܝܝ ܙܒܢܐ 3ܕܫܒ̣ܥ ܫܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܪܕܘ ܥܠܘܗܝ ܇ ܘܐܬ̇ܟܬܫܘ ܥܡܗ ܒܬܪ ܣܛܪ ܡܢ ܐ ܠܝܢ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܡܢܗܘܢ ܐܫܬܟ̣ܚܘ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܐܕܡ ܒܪ ܝܝ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܂ ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܒܝܕ ܚܙܬܗ̇ ܒܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܗܘܬ ܕܢܘܬܗ ܆ ܗܪܟܐ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܓܠܝ ܘܡܠܠ ܥܡ ܐܕܡ ܘܗܒܝܠ ܘܩܐܝܢ . ܪܝܐ . ܘܟܢ
Sahd:memSolitar ܗܕܐ ܡܢ ܡܩܕܡܘܬܐ ܕܥܝܕܐ ܘܡܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܒܗ̇ ܐܬܐܣܪܘ . ܒܬܪ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܬܚܘܐ XX ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܘܘ . ܐܘ ܐܦ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܀ ܛܘܒܝܗܘܢ̈ ܠܐܒܝܠܐ̈ ܀ ܐܒܠܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܡܝܐ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܒܘܣܡܐ ܕܡܬܒܣܡܝܢ ܩܕܝܫܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܥܘܢܕܢܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܀ ܚܣܐ ܡܪܝ ܚܘܒܝܢ̈ ܃ ܘܐܢܬ ܕܝܢ ܛܒܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܢܫܬܘܐ ܠܫܘܠܡܗܘܢ ܛܘܒܢܬܐ ܂ ܝ ܘܢܬܟܪܙ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܡ̣ܢ
JacSer:memNativ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܐܢ ܡܢ ܝܘܡܢ ܗܟܢ ܚܣܢܗ̇ ܠܛܪܘܢܘܬܟ ܐܢ ܒܬܪ 215 ܐܢ ܠܟ ܪܒܐ ܚܣܢܟ ܥܘܠܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܝܗܝ ܠܢ ܡܘܢ ܥܒܕ