simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܛܘܒܐ̈ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ . ܐܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܟܦܪ ܒܐܒܘܗܝ ܘܒܐܡܗ ܒܬܪ ܕܢܦܩܝܢ ܒܬܪ ܣܒܪܬܗ . ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܆ ܘܪܗܛܬ
PhiloxMab:Disc ܕܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܇ ܫܦܝܐ̈ ܐܬܚܙܝܘ . ܫܦܝܘܬܐ ܓܝܪ ܗܕܐ ܒܬܪ ܓܒܝܬܗܘܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܗܘܘ ܇ ܒܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܓܡܝܪܘܬܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܣܐܡ ܗܘܐ ܆ ܒܬܪ ܕܒܗ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܘܥܡܗܘܢ ܆ ܠܟܠ ܡܢ ܕܪܗܛ
PhiloxMab:Disc ܕܡܬܓܒܠ ܘܡܨܛܠܡ ܥܘܠܐ . ܗܝܕܝܢ ܡܬܟܪܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܬܛܪ ܒܬܪ ܡܢܗ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ . ‏ ‏ܘܐܟܙܢܐ ܕܫܠܝܬܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܆ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܪܓܬܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܥܠ ܐܦ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܠܡ ܒܬܪ ܒܢ ܆ ܘܠܘܬܗ ܐܬܩܪܒ . ܘܠܗ ܚܬܚܬ ܘܒܬܪܗ ܙܪܥ ܪܦܝܘܬܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܙܟܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܚܫܑܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈ . ܫܦܝܘܬܗ̇ ܘܦܫܝܛܘܬܗ̇ ܒܬܪ ܕܦܫܝܛܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡܩܒܠܐ ܐܦ ܚܙܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ . ܐܦ ܠܛܘܒܐ ܕܚܙܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܡܫܬܘܝܐ ܢܦܫܐ . ܒܬܪ . ܘܒܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܡܕܥܐ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܚܢܢ . ܕܡܢ
P:Rev [AB] ܗܕܐ ܚܙܝܬ ܆ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟܝܢ̈ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܐܪܒܥ ܙܘܝܬܗ̇̈ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܐܬܐ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܪܘܓܙܗܘܢ . ܘܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܀   ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܬ . ܘܥܠܝ ܟܗܢܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܒܬܪ ܠܒܟܝ : ܗܐ ܐܢܐ ܛܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܢܝܢ̈ . ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢ ܒܟܠܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܫܬܕܝܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ