simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܫܒܬܐ ܢܗܘܐ ¹ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ . ܟܘ . ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܠܐܐܢܫ ܒܬܪ ܬܬܣܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܕܐ . ܝX XXX1 . 1ܟܗ . ܫܪܝܐ ܕܦܣܟܐ ܡܢ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܠܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܫܢܬ ܡܐܬ ܢ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕXܠܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܫܬ̤ ܥܕܬܐ
IšoMerv:ComOT ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܣܦܪܐ ܇ ܥܡ ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܒܬܪ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩ̇ܪܐ ܣܦܪܐ ܇ ܡܛܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܣ̇ܐܡ ܒܬܪ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܘ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠ ܡܢ ܕܩܡ ܒܬܪ ܠܗ ܀ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܨܨܐ̈ ܘܡܛܠ ⁷ܓܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ
BarṢal:ComGosp ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܡܕܡ ܕܒܚܕܐ ܫܢܬܐ ܐܣܬܥܪ ܡܢ ܒܬܪ X ܥܕܬܢܝܬܐ̈ ܂ ܘܗܠܝܢ ܠܡ ܬܠܬܐ̈ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܂ ܡܢ
Shub:BookGifts ܣܝܒܪܬܟ ܇ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܟ ܐܒܐ ܡܪܟܠ ܘܫܪܟܐ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܒܬܪ ܠܟ . ܘܟܢ ܛܟܣ ܨܠܘܬܟ̈ ܒܕܘܟܝܬܗܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܣܘܒܥܐ ܙܥܘܪܐ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܦܠܓܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܀ ܕܩܕܝܫܐ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܡܢ ܒܬܪ ܒܗ ܒܟܝܢܗ . ܥܒܕܗ ܕܢܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܩ̣ܛܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܕܥ ܡܦܨܝܢܗ ܘܡܪܒܝܢܗ ܒܬܪ ܇ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܇ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܝܕܥ ܐܫܬܪܓܠ
Eph:madFaith ܚܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ X ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܘܡܝܗ XX⁵ ܥ XX ܥܠܬܐ ܥܠܬ ܒܬܪ ܨܝܪ ܗܘ ܬܡܢ ܨܠܡܗ ܕܒܪܐ ܣ 10ܣܝܡܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܚܕ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܝ ܘܐ̇ܒܕ ܒܣܟܠܘܬܝ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܕܢܝ ⁵ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ²ܕܐܚܛܐ ܠܟ̣ ܕܛܠܝܐ ³ XXܐܝܬܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܢܝ ⁴ܕܐ̇ܙܠ
JnDara:OnOfferings ܕܣܡܘ ܗ̣ܢܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܗܢܐ ܣܝܡܐ̣ X ܐܬܒܕܪܘ ܒܬܪ ¹⁸ܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ̣ ܗܢܘ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . [X]ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܪܖ ܥܒܕܐ ‏ 62 ‎‏ ܕܟܬܒ ‏ 63 ‎‏ܟܣܝܐܝܬ ܐܬܝܕܥܘ ܡܢܗܘܢ ‏ ܒܬܪ ‎‏ܕܫܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ‏‎ om . ‎ 61 ‎‏+ ܠܗܘܢ ܦܪܫܐ̈ ܕܐܫܬܕܪܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ ܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢ̇ܒܚܝܢ ܐܝܟ Xܠ̇ܒܐ̣ ܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܇ ܢܣܝܘܢܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܐܬܝܬܗ ܕܪܘܚܐ̣ ܠܐ ܠܡ ܐܬܝܗܒ ܗܘܐ ܪܘܚ ܐ ܕܩܘܕܫܐ ܇ ܡܛܠ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܐܪܙܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܓܠܝܬ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡ̣ܫܐ ܡܘܕܥܝܢܢ ܆ ܐܠܐ̣ ܟܕ ܠܡܫܘܝܪܘ̣ܬܐ X ܘܕ X ܒܬܪ . ܒܬܘܚܪܬܐ ܕܣܘܢܩܢܐ . ܠܘ ܟܕ ܠܪ X XXXXXܘܠܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܚXܝܘܬ ܐ ܇ Xܥܒ̣X ܗ̣ܘ ܐ̣ܘܛܝܟ ܟ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܒܐ̣ܟܣܘܪ ܐ ܂ ܀ ܟ ܒܬܪ ܕܝܥܠ ܟܬܒܐ̈ Xܪܒܝܥ̣ܘܬ ܐ ܇ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ Xܬܪܝܝ̈ ܟܝܢܐ̈ Xܡܢ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܒܦܘܢܝܩܝ ܐܬܪܕܝ ܒܬܪ ܒܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܛܘܢ ܥܡ ܣܛܦܢܐ ܗܘ ܛܒܝܒܐ . ܗܢܐ