simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܝXܘܬܝ ܕ ܂ ܕܒܒܝܠ X ܂ ܝXܪܕܘ X ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ XܘܪܫܠܝX X ܂ ܒܬܪ ܝܩܪܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܬܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܠX ܢXܐ - ܂
BarKoni:Schol ܕܕܩܩܗX ܠܥܓܠܐ ܂ ܘܒܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ 10ܥܡܗ ܐܗܪܘܢ ܘܚܘܪ ܒܬܪ ܂ ܘܕܬܪܬܢ ܟܕ ܩ̇ܒܠ ܠܘܚܐ̈ ܕܕܝܬܩܐ ܂ ܘܕܬܠܬ̣ ܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܝܘܕܐ ܐܢܬ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܟܕ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܦܫܝܛܐ : ܕܫܢܝܘܬܐ ܗܝ ܕܢܐܡܪ ܕܡܬ̇ܚܝܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܆ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ : ܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܐܫ̇ܟܚܬ ܒܗܘܦܡܢܣܛܝܩܘܢ ܫܪܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܠܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܫܢܬ ܡܐܬ ܢ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕXܠܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܫܬ̤ ܥܕܬܐ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܒܬܪܬܝܢ ܫܥܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܃ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܦܡܢܘܬ ܆
EliaNis:Chron ܙܒܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܬܠܬܡܐܐ ܒܬܪ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ̣ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܪܘܒܥܗ ܂ ܘܕܦܝܠܝܦܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ
HistChurchEast ܡܘܬܐ ܠܓܘ ܫܝܘܠ . ܘܩܛܠܗ ܠܡܘܬܐ . ܘܢ̣ܩܩ ܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܒܬܪ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܗ̇X ܠܚܛܝܬܐ ܒܙܟܘܬܗ ܕܥܡ ܣܛܢܐ . ܢܚ̣ܬ ܐܦ ܡܢ
HistChurchEast ܐܚܪܢܐX . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ . ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ . ܡܐ ܕܡܪܦܝܢ ܠܟ ܘܐܙ̇ܠܝܢ
HistChurchEast ܥܘܢܕܢܗ ܥ̇ܠܬ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܡ ܠܘܢܛܝܣ ܐܚܝ ܆ ܡܛܠ ܒܬܪ ܥܢܐ ܥܡ ܡܠܐܟܐ̈ . ܘܗܢܝ ܠܗ ܡܕܒܪܗ ܡ̣ܝܢ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܫܐ ܒܥܡܕܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܐܡܪ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܠܟܘܡܪܐ ܂ ܝܢ ܒܙܒܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝܐ ܣ̇ܠܩ ܡܫܡܫܢܐ ܘܡܟܪܙ ܟܪܘܙܘܬܐ ܘܡܢܐ ܡܛܦܣܐ ܗܪܟܐ ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ ܘܥܘܢܝܬܐ ܂ 1ܘܡܢܘ ܫܡܐ ܗܢܐ ܕܫܘܪܝܐ ܂ ܝܓ ܃ ܠܡܢܐ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܫܬܝ ܇ ܟܕ ܠܟܝܢܐX ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡ ܒܬܪ : ܠܗ̇ܘ ܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܝܐ ܚܕܬܐ ܕܟܣܐ ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܕܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܒܬܪ ܝܫXܝXܝX· ܃ · ܠܡܢܐ ܪܫ̣ܡ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܃ ܚܙܘ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܠܟܘܢ ܟܕ ܣܕܝܪܝܢ ܂ ܒܬܪ ܒܡܪܢ ܘܠܘܬܗ ܐܫܩܠܘ ܂ ܩܢܝܬܘܢ ܗܫܐ ܝܕܥܬܐ Xܡܝܪܬܐ
Tim1:Epist ܐܪܙܐ̈ ܠܐ ܦܐܝܐ ܐܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܩܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܠܬ ܝ ܒܬܪ ܂ ܐܘ ܦܫܘܛ ܡܪܝ ܝܡܝܢܟ ܂ ܐܘ ܠܟ ܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܂ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܢ
Tim1:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܕܨܘܪܬܗ̈ ܟܠܗ ܢ ܕܦܓܪܐ ܒܓܘܗ ܡܬܒܪܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܩܕܡ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܝ ܘܕܐܘܪܓܢܝܣ ܂ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܕܫܢܝܬ̤ ܡܢܗ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܃ ܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܐ ܢܦܫܐ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܐܘ ܝ̇ܕܥܐ ܝ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܗ̇ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܦܓܪܗ̇
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ ܒܬܪ ܐܝܟ ܐܪܝܘܣ ܃ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܪܫܥ ܗ̇ܘ ܥܠ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܃ ܐܘ