simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܪܟܒܝܢ ܒܗ̇ ܒܣܒܠܬܐ ܗܕܐ ܕܡܣܩܐ ܠܫܡܝܐ . ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܘܫܘܠܡܐ ܘܡܨܥܬܐ ܆ ܘܢܚܘܪ ܒܕܪܓܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܕܒܛܟܣܐ ܚܕ
PhiloxMab:Disc ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܟܪܝܗܐ̈ . ܘܠܐ ܡܬܪܡܐ ܠܐܪܓܝܓܬܗܘܢ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܇ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܡܢܚܝܢ ܚܢܢ ܒܥܒܕܗ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܙܠ ܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܙܟܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܆ ܘܫܛ ܘܐܣܠܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗ ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܦܩ ܒܬܪ ܒܩܢܘܡܗ ܇ ܐܝܟ ܕܠܝܘܠܦܢܐ ܕܗܢܘܢ ܕܪܚܡܝܢ ܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܐܝܟ ܕܒܫܘܐܠܐ ܕܡܢܘ ܡܫܟܚ ܕܢܦܨܝܘܗܝ . ܓܠܐ ܟܕ ܡܘܕܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܡܢܘ ܢܦܨܝܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܘܝ ܕܢܩܒܠ ܓܠܝܢܐ ܇ ܘܢܗܘܐ ܟܪܘܙܐ ܩܕܡ ܒܬܪ ܥܢܘܝܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܆ ܡܢܗ̇ ܕܝܠܘܕܘܬܗ ܡܫܡܠܝ ܗܘܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܝܠܕܘ ܘܚܙܘ ܢܘܗܪܐ ܐܣܬܡܝܘ ܆ ܘܒܢܟܝܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܪ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܣܡܝܐ̈ ܡܢ ܟܪܣܬܐ̈ ܕܐܡܗܬܗܘܢ̈ . ܘܐܝܬ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܣܝܒܪ ܘܢܙܟܐ ܆ ܘܢܩܝܡ ܒܢܦܫܢ ܒܬܪ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܥܐܠܢ̈ ܥܠ ܢܦܫܐ
P:Rev [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܫܡܥܬ ܩܠܐ ܪܒܐ ܕܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܫܡܝܐ ܕܐܡܪܝܢ ܆ ܒܬܪ ܐܫܬܟܚ ܕܡܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܕܩܛܝܠܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܀   ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠ ܠܐܘܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐܘܗ̇ ܒܬܪ ܬܐ : ܡܛܠ ܕܫܪܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܦܟ ܫܐܘܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܘܐܬܦܢܝ ܐܒܢܝܪ ܠܒܣܬܪܗ : ܘܐܡܪ : ܐܢܬ ܗܘ ܗܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ