simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܘܬ ܐ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܃ ܘܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܬܘܒ ܃ ܠܐ ܬܟܬܪ ܒܗ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܪܡ ܗܘ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ ܐܘ ܡܬܬܥܝܩܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܢܚ̣ܬ ܗ̣ܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܝ ܒܘܠܝܬܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܥܠܘܗܝ ܩܢܝܐ ܗܘܬ̣ ܀ ܡ̣ܢ
P:Josh [AB] ܕܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܝܡܝܢܐ : ܫܡܥܘ ܕܩܪܝܒܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗܘܢ : ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܐܚܪܡܘ ܇ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܐ·ܟ ܕܐܡ̣ܪܘ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܢܡܬܠ ܇ ܚܕ ܕܝܢ ܢܒܕܐ
BarṢal:ComGosp ܡܪܝܡ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܕ̇ ܝܢ ܆ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܬܐܠܦ ܆ ܕܐܦ ܡܝܬܝܝ̈ ܪܐܙܐ̈ . ܘܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ : ܟܕ
SevAnt:CathHom ܥ : ܒܝܕܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܇ ܘܕܢܨܒܬܐ̈ ܘܕܥܣܒܐ ܇ ܒܝܘܡܐ ܒܬܪ ܘܕܡܬ . ܚܙܐ ܆ ܢܣ̇ܬܟܠ X ܕܐܡܝܪܐ ܗܕܐ ܇ ܐܝܟܐ ܟܝܬ ܕܡܢ
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܙܕܟܝ ܟܠܗܝܢ ܐܖܓܝܓܬܐ̈ ܆ ܟܢ ܫܪܝ ܝܫܘܥ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܒܬܪ ܇ ܦܫܝܩ ܠܟ ܕܬܙܟܐ ܠܫܪܟܐ ܕܖܓܝܓܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܘܛܬܐ ܗ̇ܝ ܐܘܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡ ܠܘܛܬܐ . ܗܟܢܐ ܒܬܪ ¹ . 0⁸ܐܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܥܩܘܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܩܢܘ
Sahd:BookPerf ܕܓܡ̣ܪ ܘܫܡ̣ܠܝ ܝ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܟܬܝܒܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ ܒܬܪ ܇ ܢܦ̣ܩ ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡܗ ܒܓܘ ܫܠ̣ܝܐ ܕܒܚܘܪܒܐ . ܐܠܐ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܬܪܬ̤ ܃ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܥܡܐ ܗܟܢ ܂ ܪܐܙ ܝ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ
GanBus ܕܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܘܠܕܐܐܠܦܘ ܆ ܗܝܕܝܢ ܨܝܕ ܒܬܪ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܛܘܒܢܐ̈ ¹⁴ܡܬܝ ܘܠܘܩܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܆ X XX X ܠܘܬ ܣܘܚܦ ܒܪ ܫܘܪܗ ܬܥܒܪ ܒܬܪ : ܕܒܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ : ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܡ̇ܕܐ̇ ܠܐ ܐܬܪ̣ܟܝ ܒܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܘܠܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܝܛܗܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩ̣ܕ . ܟܕ ܡܘܕܥܐ ¹ܡܠܬܐ ܆ ܕܠܗ̇ܘ X XXXX X ܕܡܢ
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 0ܝ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܥܪ ܗܕܐ ܂
PhiloxMab:Disc ܝܫܘܥ ܨܒܐ ܗܘܐ . ܒܐܣܟܡܐ ܕܫܘܐ ܠܗ ܆ ܗܝ ܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܀ ‏ ‏ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܒܪܓܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܆ ܕܢܐܙܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܫܘܠܡ ܐܓܘܢܟ ܡܘܫܛ ܠܟ ܡܪܢ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܘܐܓܘܢܝܢ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ ܥܨܝܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܆
P:Ps [AB] ܡܫܒܚܢܐ̈ : ܒܝܢܬ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܢܩܫܢ̈ ܒܦܠܓܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܐ̈ . ܒܬܪ : ܗܠܟܬܗ̈ ܕܐܠܗܝ ܘܕܡܠܟܝ ܩܕܝܫܐ .     ܩܕܡܘ ܪܘܪܒܢܐ̈