simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܘ̇ܝ ܠܠܐ ܚܠܝܛܘܬܐ ܘܠܠܐ ܫܠܡܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܩܝܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܡܪܝ ܩܘܣܢܝܝܐ ܐܩܩܘXܘܩܐ ܕ ܠܕ ܒܬܪ . ܡܢ ܐܓܪܬܐ ‹X ܕ ܚܝXܝܫܝܩܘܪܐ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܚܝXܝܫܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܠܡܐ̣ Xܡ . ܒܪܢܘܬܐ ܡܓ̇ܕܦ ܥXܘܗ- ܆ ܐX ܢܐ ܕ̇Xܘ ܕܥܠ̇ ܒܬܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܡXXܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕ . ܢܫܐ . ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܗܠܝܢ ܩܡ ܦܘܠܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ‏ ‏ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܩܪܐ̈ ‏ ‏ܕܕܒܪܐ ܘܡܣܬܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ . ‏ ‎ [22]‎‏ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܡܬܒܣܪܢܘܬ ܐ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܂ ܒܬܪ ܥܠܡܐ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܆ Xܕܡ ܕܢܬ̇ܒܣܪ ܡܦܪܫ ܇ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܡܪܝܡ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܕ̇ ܝܢ ܆ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܬܐܠܦ ܆ ܕܐܦ ܡܝܬܝܝ̈ ܪܐܙܐ̈ . ܘܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ : ܟܕ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܟܕ ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܡ̣ܢܐ ܥܡ ܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܡܝܩܢܢܝܬܐ ܀ ܡܚ̇ܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܡܢ
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܕܚܛܐ ܬܐܒ ܡܢ ܥܘܠܗ . ‏ ‏ܠܐ ܓܝܪ ܕܚܠܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܒܬܪ ܕܡܘܬܐ ܢܣܬܟܠ ܐܦ ܠܗܘ ܕܡܙܕܗܪ ܘܠܐ ܚܛܐ . ܘܠܐܚܪܢܐ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܦܩܗ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܐܘܪ . ܘܥܠ ܡܫܪܝܗ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܥܣܪܐ ܕܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܢ ܫܝܡ ܠܐܒܪܗܡ ܀ X
Eph:madCarNis ܪܒܗ XX ( XIII ) ܐܠܗܝ ܕܠܐ ܡܡܐܢ 1X ( I ) ܐܠܗ ܪܚܡܐ̈ ܒܬܪ 31ܢXX ( ܓܢܣܐ ܐܘ ܒܬܘܠܐ ܕܗܘܐ ܚܬܢܐ XXX ( XX ܐܘ ܕܟܗܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܬܪܬ̤ ܃ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܥܡܐ ܗܟܢ ܂ ܪܐܙ ܝ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ
ComGenExod ܝܘܣܦ . ܘܡܫܬܥܐ ܥܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗܢܝܢ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗܘܢ . ܘܕܐܝܟܢ ܩ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܩ̣ܡ
Ps-MaruMayph:Canons ³⁷ܕܐܬܩܢܘ ³⁸ܗܘܘ ³⁹ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ⁴⁰ܠܟܠܗܘܢ ܐܡܪܘ 20 ܒܬܪ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ X⁶ܒܡܘܬܒܗ ܐܝܟ ܕܙܕܩ̇ . ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ Xܝ ܒܕܩ ܥܠ ܝܠܕܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܒܬܪ ܗܢ̣ܘܢ ܃ ܒܕܩܒܠܘ ܂ XXXX X ܡܘܗܒܬܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܕܦܫ̣ܛ ܠܐܝܕܐ ܕܝܒܝܫܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܐܡ̇ܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܡܗܘܢ ܒܬܪ ܂ · - ܂ X ܂ ܡܢ ܩܛܠܐ ܘܓܘܪܐ X ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫ̣̇ܢܝ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ
P:Ps [AB] ܕܫܒܘ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܘܐܬܘ ܐܦ ܥܠܝܗ̇ ܒܬܪ ܥܕܪܬܢܝ ܘܒܝܐܬܢܝ .     ܡܒܕܩ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܢ
Eph:memHom ܥܘܠܐ ܘܫܒܩܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܡܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܘܐܙܠܝܢ ܗ̇ܘܝܢ ܒܬܪ ܘܡܬܒܠܗܝܢ ܡܢ ܙܘܥܬܐ X 45ܟܦܪܝܢ ܒܗ ܒܢܝܐ̈ ܒܐܒܐ ܘܐܙܠܝܢ
SynOr ܬܝܡܝ ܕܢܐܬܐ ܠܡܛܪܛܫܘܬܗ ܒܥܒܪ ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܒܐܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܫܪܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܫܕܪ