simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memProphElij ܚܝܠܐ̈ ܕܚܘܝ ܢܒܝܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ 960 ܘܟܠ ܢܨܚܢܐ̈ ܒܬܪ ܘܛܠܘܡܘܬܐ ܘܫܡܐ ܒܝܫܐ ܘܥܘܠܐ ܘܪܘܫܥܐ ܘܕܓܠܘܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܐܬܩܪܒܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܒܛܠܘܡܝܐ ܕܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܀ ܀ ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܥܢܝܢܐ . ܡܚܕܐ ܪܗܛܬ ܠܘܬ ܩ̣ܝܫܬܐ ܩܝܡܬܐ . Xܟܕ ܢܛܪܬ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܘܐܬܒܝܢܪ ܒܪܒܘܬܐ ܕܪܚܡܘܘܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܡܥܩܘܬܝ ܡX
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ ܘܡܢ ܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܝܛ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗ̣ܘ ܣܗܕ . ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܢܛܘܪܐ ܒܢܛܘܪܬܗ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܠܗ . ܟܕ ܓܢܒܐ ܠܝܬ ܕܥܐܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗ . ܣܝܓܐ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarKoni:Schol ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ ܃ ܝXܩܪܒ ܝܘ̣X ܠܘXܝܝܢ ܂ ܂ ܪܫܐ ܂ - ܒܬܪ X - ܂ ܘXܟܝXܐ X - ܂ ܒܝܦܘܟܐ X - ܂ ܘXܚܐ Xܝܛܥ ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ
JulRom ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟܘܢܼ . ܫܩܠܬ ܡܠܟܘܬܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܠܘܝܢ ܠܢ .
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܗ ܡܟܬܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܇ ܕܒܬܫܥܝܬܗ ܐܦ ܛܟܣܐ ܢܥܒܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܥܐ ܂ ܝ· ܡ̣ܢ
MartOrient ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܩܝܡܬܐ ܥ ܕܣܘܠܩܐ X X ܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܕܡܪܝ ܒܬܪ ܒXܬܪX ܦܢܛܝܩܣܛܝ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ . ܘܒܚܡܫܐ ܕܡXܝܢX
P:Isa [AB] ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܢܙܡܪܘܢ ܠܨܘܪ ܙܡܝܪܬܐ ܕܙܢܝܬܐ . ܣܒܝ ܒܬܪ ܗܘ : ܬܬܛܥܐ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܚܕ . ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܝ ܒܬܪ ܘܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡܐ̈ ܒܫܪܪܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܩ ܥܡܐ : ܘܡܐ̈ ܡܦܩܢܝܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܠܘܬ ܒܬܪ ܕܢܘܪܐ ܡܫܬܠܡ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܬܡܢ ܫܪܟܢܐ ܕܦܓܪܗ ܐܬܦ̇ܫܪ ܆ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܥܙܝܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܬܡ̣ܝܗܬܐ ܇ ܠܘܬ ܕܘܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܬܡܢ ܒܬܪ ܝ̣ܬ̇ܬ ܘܠܐ ܐܬܦܪ . ܫ̇ܬ ܡܢ ܦܓܪܐ ܆ ܣܝܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܠܡܗ ܕܪܒܗ ܆ ܗ̣ܘ ܡܟܝܠ . ܥܡ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܨ̇ ܚ ܗܘܐ ܒܬܪ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܡܕܢܚܐ ܘܒܡܥܪܒܐ . ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܡܢ
Chron1234 ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ ܕܡܣܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܐܘܦܝܘ ܐ ܟ ܕܒܟܝܢܗܘܢ ܆ ܬܘܒ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܟܕ ܒܬܪ ܨܒܝܐ ܐܢܬܝ ܕܬܐܠܦܝܢܝ ܇ ܗܘܝܬܝX ܗܟܝܠ ܝX ܡܦܝܓܝܢ ܨܗܝܐ ܂
PhiloxMab:TenMem ܕܚܙ̣ܐ ܒܗ ܫܘܡܬܐ̈ ܕܨ̈ ܨܐ X ܪܡܐ ܩܥ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܒܬܪ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ XXXX X0 ܬܐܘܡܐ ܢܫܪܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬܬܐ ܂ ܗܢܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܠܗܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܬܝ ܃ ܒܬܪ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܥܕܠܝܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܦܝܥܘܬܗ ܕܒܣܡܐ ܃ ܡܝܬܐ ܗܘ̣ܐ