simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܆ ܘܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ X ܠܫܡܝܐ ܢܣܬܠܩ ܆ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܕܩܕܡܐܝܬ̇ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܐܢܬܬܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܩܛܠܐ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܣܓܕܬ̣ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܃ ܚܣܝܘ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗܘܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܐܪܓܫ ܒܚܝܠܗܘܢ ܕܪܐܙܐ̈ ܒܟܠ ܕܘܟ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܐܬܚܕܬ ܘܩ̣̇ܒܠܗ̇ ܠܬܐܘܪܝܐ . ܘܐܦܢ ⁹ ܗ̣ܘ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ : ܐܠܐ ܐܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ . ܘܐܬܐ ܒܬܪ ܠܟܢܘܫܬܐ . ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܝܗܝܒܘܬܐ ܕܢܡܝܣܐ : ܘܛܘܟܣܐ-Ẍ ܕܕܒ̣ܚܐ̈ ܘܕܬܫܡܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܒܬܪ ܩܠܝܠ̇ ܦ̣ܩܕ ¹ܠܗ Xܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ : XXXX XX ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܨܠܘܬܐ . ܣ̣ܠܩ ܥܠ ܕܕܓܐ̈ ܕܢܬܒ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܒ . ܟܠܗ ܒܬܪ ܡܥܡܕܢܐ ܕܢܫܐܠ ܫܠܡܗ ܕܐ . ܙܠX ܆ ܘܢܣܒ ܡܢܗX ܨܠܘܬܐ . ܘܡܢ
BarKoni:Schol ܗ̇ܢܝܢ ܝ· ܟܠܗܝܢ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܕܒܛܘܪ ܣܝܢܝ ܠܡܬܟܚܕܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܐܦܐ ܘܕܫܡܝܪܐ ܝ ܕܝܗܘܕܐ̇̈ ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܦܠܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܟܪܡܐ ܕܢܨ̣ܒ ܢܘܚ . ܘܕܪܘܝ ܘܕܡ̣ܟ ܒܬܪ . ܘܥܠ ܩܫܬܐ ܕܒܥܢܢܐ̣̈ . ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܠܩܝܡܐ ܕܫܠܡܐ ܀
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܓܢ ܒܗ̇ ܝX ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
P:Rev [AB] ܚܝܘܬܐ . ܘܣܓܕܘ ܠܬܢܝܢܐ ܕܝܗܒ ܫܘܠܛܢܐ ܠܚܝܘܬܐ . ܘܣܓܕܘ ܒܬܪ ܠܡܘܬܐ . ܘܡܚܘܬܐ ܕܡܘܬܗ̇ ܐܬܐܣܝܬ . ܘܐܬܕܡܪܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ
SevAnt:CathHom ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܪܕܬ̣ ܥܕܬܐ ܘܠܗܘܢ ܢܩܦ̣ܬ̇ . ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ . ܕܐܚ̣ܝܕ ܕܝܢ ܒܪܡ ܘܠܒ̣ܝܟ ܒܥܩ̣ܒܐ ܕܥܣܘ . ܟܕ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ X ܪܕܝܢ X ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . ܒܬܪ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܩܐ ܕܫܠܡܘܬܐ . ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܕܟܕ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܠܚܕ ܝX ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܫܒܛܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܦ̇ܠܓܝܢ ܠܬܪܝܢܘܬ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
Basil:SyrHex ܫܪܝܗ̇ ܕܒܥܝܪܐ . ܦܫܬ ܡܢܗ̇ ܢܦܫܐ ܒܩܢܘܡܐ . ܐܘ ܫܢܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܘܬ ܒܓܘܫܡܐ ܕܐܬܬܩܢ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܬܪܥܐ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܒܬܪ ܬܩܒܠ ܦܪܘܫܘܬܟ ܠܡܘܕܝܘ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܇ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪ ܃ ܝ- ܕܐܠܐ ܡ ܡ ܕܚ̇ܙܐ ܠܐܒܐ ܕܥ̇ܒܕ ܃ ܕܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܫܡܘܥܐ̈ ܟܕ ܟܒ̇ܫ ܥܠ ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܂ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܚܙܬܐX ܕܙܒܢܝܝܢ̈ ܣܢܝܐܢ̈ . ܠܐ ܢ̣ܗܘܝܢ̈ ܒܨܝܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܡXܠX ܠܗܝܢ : ܟܕ ܪܪ̣ ܐ Xܗܝܢ X ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܝܠܕܘ ܘܚܙܘ ܢܘܗܪܐ ܐܣܬܡܝܘ ܆ ܘܒܢܟܝܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܪ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܣܡܝܐ̈ ܡܢ ܟܪܣܬܐ̈ ܕܐܡܗܬܗܘܢ̈ . ܘܐܝܬ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܘܡܒܕܩ ܥܠܝܗܝܢ . ܘܓܠܝܐ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܐ ܒܬܪ ܡܥܪܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܢܬܓܠܝܢ̈ ܠܐܢܫ ܥܕܡܐ ܕܢܒܝܐ ܩ̇ܐܡ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܆ ܒܗܕܐ ܡܦܩܬܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܡܪܐ . ܟܕ ܫܐܛ ܒܬܪ ܕܐܬܪܫܡ ܠܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܦܘܩ