simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܬܘܒ ܕܗܘ̣ܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܥܡܠܐ̈ ܥܠ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܘܪܐ̈ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܩ̇ܒܥ ܝܝ ܗܘܐ ܡܣܬܬܐܝܬ ܒܢܦܫ̣ܗ ܀ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܕܡܝܬ ܒܥܠܗ̇ ܆ ܦ̇ܠܚܐ ܗܘܬ ܠܐܠܗܐ ܒܐ̣ܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܆ ܒܬܪ ܂ ܗܘ̣ܬ 1ܕܝܢ ܥܡ ܒܥܠܗ̇ ܆ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܕܐܬܬܠܡܕ ܂ ܘܡܢܗܝܢ̣ ܡܢ 2ܝ̇ܠܕܬܗ ܫܡ̇ܥܬ ܂ ܣܘܓܐܗܝܢ ܒܬܪ 2ܗܘܐ ܒܗ ܢܣܝܘܢܐ ܇ 1ܠܢܘܚܐ ܘܠܫܠܝܐ ܕܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ ܬܪܓܫ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܪܬܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܇ ܒܬܪ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܕܐܝܢܐ ܦܘ̇ܪܣܐ ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ
ActsMiaphysites ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܡܝ̣ܬ ܆ ܒܗ̇ ܐܬܬܣ̣ܝܡ ܬܚܝܬ ܡܕܒܚܐ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܕܣ̇ܦܩܐ ܕܬܥ̣ܪܐ ܒܠܚܘܕ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫ̣ܐ ܂ ܘܟܕ
ActsMiaphysites ܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܕܝܥܩܘܒ ܗ̇ܘ ܕܡܬ̣ܩܪܐ ܙܕܝܩܐ ܘܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܂ ܗ̇ܘܐ ܕ ܢ ܕܘܟܪܢܗ ܆ ܒܬܠܬܝܢ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܂ ܡܚܕܐ
ActsMiaphysites ܣܓ̇ܝ ܗ̇ܘܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܘܒܠ ܠܡ̇ܠܟܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܩܘܣܡܐ 3ܟܕ ܒܬܪ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܡܐ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝ ܡܝ̣ܬܐ ܇ ܘܫܪܕܘܕܐ ܠܘ
ActsMiaphysites ܫܘܢܝܗ ܕܗܢܐ ܆ ܩܡ ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܗ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܟܕ ܚܠܝܡ ܃ ܒܬܪ ܘܟܬܝܒܬܐ̈ ܫܪܝܗܝ ܠܐܘܢܘܟܣܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܩܢܘܢܐ ܕܠܠܝܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܨ ܂ ܦܪܐ ܆ ܒܬܪ ܪܘܚܢܝܐ ܘܕܫ̇ܘܐ ܠܡܠܦܢܘܬܗ ܕܗܘ̇ ܂ ܘܥܡ ܗܢܐ ܕܝܢ ܆ ܡܢ
ActsMiaphysites ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܆ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐܠܗܐ ܢܐܬܘܢ ܒܬܪ ܕܨ ܂ ܦܪܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܓ̣ܕܫ ܗܟܝܠ ܝ ܕܡܢ
ActsMiaphysites ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܀ ܝ ܐܫܬܥܝܘ ܠܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܂ ܕܠܐ ܒܥܠ̣ܬܐ ܕܗ̇ܢܘ ܢ ܢܠܙܝܘܗܝ ܬܠܡܝܕܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܣܓ̣ܕ ܠܫܘܘܕܥܐ̈ ܕܡܐܬܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܕܚܫܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܙܢܐ ܢܬܡ̣ܨܐ ܕܫܠ̣ܝܘܬܐ ܢܩ̣ܢܐ ܂ ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܗܟܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܆
ActsMiaphysites ܕܫܡ̇ܠܝ ܬܠܝܬܝܘܬ ܚܘܒܐ ܗܘ̇ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܃ ܘܒܟܠܗ ܠܒܐ ܒܬܪ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܪܥܝ ܂ ܬܟ ܃ ܘܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܝ ܢܦܫܟ ܆ ܡܢX
ActsMiaphysites ܕ ܂ ܘܣܩܘܪܘܣ ܝ ܆ ܫܡ̣ܥ ܗ̣ܘ ܛܝܡܬܐܘܣ 7ܡܛܠܬܗ ܆ X ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܝܡܬܐܘܣ 7ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣
ActsMiaphysites ܡܘܬܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܃ 7ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܃ ܟܕ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܦ ܬܡܢ ܆
BarAphton:ActsSev ܠܒܘܫܐ X ܐܠܗܝܐ : ܐܣܟܝܡܐ ܕܥܠܡܝܐ ܘܠܘ X ܝ X ܐܣܟܝܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܬܡܝܢ ܆ ܒܥܩܬܐ- X X X ܩܫܝܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܐܬܬܚܕ ܇ ܕܡܢ
BarAphton:ActsSev ܗܠܝܢ ܆ ܒܦܣܩܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܩܛܝܪܐ ܕܥܡܐ ܠܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܫܘܝܢ ܘܢܥܬܕ ܐܢܘܢ ܕܢܩܕܡܘܢ ܢܟܪܙܘܢܝܗܝ . XX XX
BarAphton:ActsSev X ܚܕܝܘܬܐ ܠܡܪ ܢ ܘܐܠܗܢ ܘܩܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܐܝܟ ܛܘܡܣܗ ܒܬܪ ܕܢܚܘܘܝܗܝ X XXX X ܠܩ̣ܝܫܐ : ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܣܓܝܐܐ̈ X X XX ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܇ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܩܒܠ : ܘܥܠ ܬܪܘܘܣ ܕܐܝܓܢܛܝܘܣ ܣܠܩ ܆ ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܗ̇ܘ ܇ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ . ܟܕ ܥܒܪ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܒܐܡܐ ܒܬܪ ܬܪܘܘܣ ܕܐܝܓܢܛܝܘܣ ܣܠܩ ܆ ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ X X XX