simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ
ChronEdes ܘܐܪܒܥܐ̈ ܒܗ ܂ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܠܡܘܬܗ
ChronEdes XXܝXXX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܐܘܪܚܐ
ChronEdes ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃
ChronEdes ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂
ActsMiaphysites ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܘ
ActsMiaphysites ܟܝܢܝܢ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
ActsMiaphysites ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫ̇ܪܝܬ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ ܒܬܪ ܢܓܕܐ̈ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܂
ActsMiaphysites ܡܢ̣ܘ ܪܝܫܟ ܂ ܒܬܪ ܡܢ̣ܘ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ
ActsMiaphysites ܂ ܘܬܪ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ̣ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
ActsMiaphysites ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ
ActsMiaphysites ܝܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
ActsMiaphysites ܝ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܚ̇ܘܝ
ActsMiaphysites ܐܘ ܓܚܟܝܢ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ
ActsMiaphysites ܂ ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥ̣ܐ ܕܫܟܒ̣ܘ
ActsMiaphysites ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܬܡܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܦܢ̣ܘ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢܝ
ActsMiaphysites ܡܢܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܠܟܘ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܣܛܣ