simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ ܂ ܙXX ܂ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܒܬܪ ܘܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ · ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂
ChronEdes ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪܝܐ ܒܬܪ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܒܗ ܂
ChronEdes ܬܡܢܝܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܠܡܘܬܗ ܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܚܝܐ Xܝܢ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܒܬܡ̇ܢܝܐ ܝ· ܒܐܕX ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ̈ ܂
ChronEdes ܕܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܐܘܪܚܐ ܕܬܠܬ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ ܒܨܝܪ ܝܘܡܬܐ ܒܬܪ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܚܝܐ Xܝܢ ܗ̣ܘ ܦܘܠܐ XXܝXXX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃
ChronEdes ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ̤ ܠܗ ܝ ܂ ܠܡܪܝ ܣܒܪܫܘܥ ܒܬܪ ܕܝܪܐ̣ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܩ̇ܪܒ ܠܕܚܠܬ̤ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܘ ܕܐܫ̇ܬܚܠܦܬ ܒܡܕܡ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝ̇ܬܝ ܂ ܘܗܫܐ ܒܬܪ ܀ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܢ̈ ܡܬܚ̣ܙܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐ̇ܡܪܬ ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܝܕܝ̈ ܣ̇ܐܡ ܗܘܝܬ ܥܠ ܪܝܫܗ̣ ܒܬܪ ܕܝܠܝ ܃ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ܃ ܝ ܂ ܕܐ̇ܡܪX ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫ̇ܪܝܬ ܕܐܬ̇ܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܛܘܒܝܐ ܒܬܪ ܆ ܘܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ X0ܕܠܐ ܬܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ
ActsMiaphysites ܢܓܕܐ̈ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܬܦ̣ܩܕܢܢ ܡܢ ܡ̣ܪܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܕܐ ܒܬܪ ܘܚܓܐ ܠܙܝܙܐ ܂ ܦܢܝܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܪܘܝܘܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ
ActsMiaphysites ܡܢ̣ܘ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܀ ܝܘܚܢܢ Xܡ̣ܪ X X ܪܝܫܢ ܕܝܠܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܂ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܩܛܝܪܐ ܀ ܘܪܘܦܝܢܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܪܝܫܐ ܡܢ̣ܘ ܪܝܫܟ ܂
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ̣ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܂ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝẌ ܂ ܙ ܝ̇ · X ܝ̇ܕܥ ܒܬܪ ܠܐ ·ܝ̇ ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܂ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܘܬܪ̈ ܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܒܗܬ̈ ܐܝܬܝܗܘ ܢ ܀ ܪܘܦܝܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܗ 1ܠܡܫܝܚܐ̣ ܚܕ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܀ ܂ X -ܝ̈ ܪܘܦܝܢܐ̣ ܐܡ̇ܪX ܀ ܕܠܡܐ ܒܬܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܓܘܢܐ ܣܓܝܐܐ ܥܒ̣ܕ ܇ ܠܘܩܒܠ ܝܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ
ActsMiaphysites ܬܚܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܚ̇ܘܝ ܐܢܘܢ ܃ ܕܒܝ̣ܫܐܝܬ ܐܠܨ̇ ܂ ܢ ܒܬܪ ܆ ܕܢܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ̣ ܘܢܫ̣ܠܡ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗܘܢ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܆ ܚ̣ܙܐ ܡܪܙܒܢܐ ܕܐܘܚܪ ܗ̇ܘ ܕܐܙ̣ܠ ܒܬܪ ܗܘܐ ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ ܡܡܝܩܝܢ ܗܘܘ ܚܢܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܘ ܓܚܟܝܢ ܀
ActsMiaphysites ܙܒܢܐ ܝܕܝܥ̣ܐ ܕܫܟܒ̣ܘ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܬ ܒܬܪ ܕܫܪܪܐ ܇ ܝ ܫ̇ܠܡܘ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ Xܚܝܩܐ ܂ ܘܬܘܒ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܦܢ̣ܘ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢܝ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܕܘܟܬܗ ܆ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܝ ܂ ܘܐܘܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܡܢ ܂ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܡܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܣܛܣ ܂ ܕܬ̇ܒܥܢ 5ܗܘܘ ܠܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܠܟܘ