simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܐܘܣܛܬܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܗܪܡܘܢ ܡܩܪܝܣ ܂
Chron1234 ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܠܡܢ ܒܬܪ ܬܪܥܐ ܛܝܝܐ̈ ܐܢܗܘ̣
P:Gen [AB] ܐܢܝܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ :
P:3Macc [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ
Cyr:Epist ܟܝܢܐ̈ ܗ̣ܘܬ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ
P:ApocBar [AB] ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐ̈
P:John [AB] ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܒܬܪ ܗܕܐ ܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ
SevAnt:CathHom ܘܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ 1ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܚܕ
JnSol:OntheSoul ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ
JnEph:EccHist XXܥXܘܪܝẌ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܐ̣ܝܕܝܩܛܘܢ ܝ
PhiloxMab:Disc ܒܥܕܢܐ ܕܚܫܐ ܆ ܒܬܪ ܥܕܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܟ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܟ ܇ ܘܡܚܕܐ
ChronMin ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܆ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܩܕܝܫܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ ܒܬܪ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ
SevAnt:CathHom ܙ̣ܟܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ . ܠܗ̇ܢܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪ ܗܠܝܢ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܠܡ̇ܦܠܓܘ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܕܥܡܡܐ̈ . ܕܗܘܬ ܒܬܪ ܫܪܝܐ ܕܫܒܝܬܗܘܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ