simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ
MiaphysiteDocs ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܙܗܝܪܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕ ܘܬܐ ܀
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܀ ¹³ ܡܢ ܒܬܪ ¹⁴ܕܝܢ ܬܟܬܘ̣ܫܗ ܕܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܪܟܐ ²ܐܪܙܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ ܒܬܪ ܫܘܠܡ ܥܡܠܐ̈ ܘܐܓܘܢܐ̣̈
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܝ̣ܫܐ ܘܥܘ̇ܠܐ ܆ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܘܥܘܢܕܢܐ .
JnDara:OnOfferings ܕܝܢ ܕܒܘܪܟܬܐ ܕܬܗܘܐ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̣̈ ܡܫܘܕܥܐ
Eph:memHom ܐܦ̇ܩܬ ܐܢܝܢ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܣܝܒܘܬܐ -- ܕܩ̣ܪ
PhiloxMab:epPatricius ܒܬܪܝ ܕܣܝ̣ܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܠܟ
BarAphton:ActsSev : ܘܐܢ ܟܡܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܕܚܝ ܗܘܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܪܡܫܐ ܂ ܠܡܢܐ ܒܬܪ ܩܕܫܐ ܐܠܗܐ 3ܦܩ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܢܘܢ ܐܬܝܠܕ ܂ ܒܬܪ ܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqJul ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒܪܢܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܒܠ ܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܩܒܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܗ̣ܝܝ ܡܛܝܒܢܝܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܦܓܪܐ¹̈ ܡܫܬܢܩܢ̈ ܒܬܪ ܡܘܬܐ̣ ܟܕ ܡܒܛܠ
PhiloxMab:Disc ܘܗܘ ܕܗܘ ܪܗܛ ܒܬܪ ܫܝܛܘܬܗ ܡܢܘ ܢܫܒܚܝܘܗܝ
SevAnt:Epist ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܢܨܚܢܐ ܗܟܢ ܐܒܘܢ ܒܬܪ ܕܫܟܝܒ ܣܥܪ ܬܕܡܘܪܬܐ
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܬܚܒܠܐ .
ThdrMops:ComGospJohn ܠܥܠ ܃ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܐ