simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܚܘܒܐ : ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܫܠܝܛ : ܐܠܐ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܗܘ . ܨܒܐ ܐܢܬ ܒܬܪ : ܕܠܐ ܢܣܚܦܟ ܐܝܟ ܕܠܣܛܢܐ ܀ ( 8 ) ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܕܒܪܘܚ ܪܗܛ
JacSer:memZacchTaxColl ܗܢܐ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܨܐܕ ܕܐܒܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܐܡܪܐ̈ ܒܓܘ ܡܪܥܝܬܗ ܒܬܪ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܢܨܐ̈ ܝܘܢܐ̈ ܬܥܒܕ ܡܢ ܠܐ ܢܐܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܟܕ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܂ ܡܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܠܐ XX ܬܘܒܝ ܒܬܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܡܦܠܓ̇ܐܝܬ ܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
P:Num [AB] ܓܒܪܐ ܒܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܩܠܝܬܐ : ܘܕܩܪ ܐܢܘܢ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ : ܒܬܪ ܟܗܢܐ : ܘܩܡ ܡܢ ܓܘ ܟܢܘܫܬܐ : ܘܢܣܒ ܪܘܡܚܐ ܒܐܝܕܗ . ܘܥܠ
IsaacAnt:memHom ܚܘܪܒܐ ܀ ܗܐ ܣܒܝܟܐ ܒܪܫ ܛܘܪܐ̈ : ܘܡܚܐ ܪܫܗ̇ ܒܥܩܒܝܗܘܢ̈ . ܒܬܪ ܘܠܕܒܪܐ ܦܚܬ ܢܦܩܬ . ܟܕܢܬܗ ܠܫܝܢܐ ܒܓܘ ܢܝܪܗ̇ : ܘܗܐ ܪܕܦܐ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ܒܬܪ ܘܕܚܛܝܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕ ܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܂ ܕܡܠ̣ܐ ܫܪܪܐ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܕܐܬܚܙܝ ܫܘܒܚܗ ܝ ܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܟ ܫܬ ܫܢܝẌ ܆ ܡܛܘܠ ܕܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܕܥ ܠܢ̇ ܛܘܝܒܗ ܆ ܕܬܢܝܢܘܬ ܡܛܝ̣ܒ ܗܘܐ ܕܒܐܣܝܐ ܢܥܒܪ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܗܪܗ ܠܐܚܐ ܥܠ ܪܢܝܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܥܬܝܕ̣ ܡܙܗܪ ܠܗ ܬܘܒ ܥܠ ܒܬܪ ܘܐܪܟܘܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܡܢ
P:Ezek [AB] ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܒܪܢܫܐ : ܒܬܪ ܬܡܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܟܕ ܬܡܝܗ ܐܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܨܚ ܒ ܘܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘܒܝܢ ܆ ܘܡܬܕܪܫܝܢ ܒܥܢܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܕܘܒܪܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗ̇ ܂ ܗܘܠܠܐ ܬܪܝܢܐ ܃
BarEbr:Ethic ܫܢܬܟ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܘܬܟ . ܥܣܝܪܝܐ . ܕܡܚܕܐ ܕܢܬܬܥܝܪX ܒܬܪ X ܕܐܟܡܐ ܕܪ . ܡܟ ܐܢܬ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܬܥܝܪ ܐܢܬ
Chron1234 ܡܛܪܐ ܃ ܦܪܚܬܐ̈ ܐܟ̇ܠܢ̈ ܗܘܝ̈ X0 ܠ̣ܗ ܂ ܂ XܒܕܘܟܝܬẌ ܒܬܪ ܫ ܢܓ̇ܒ ܗܘܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܟܠܐ ܗܘܐ ܡܛܪܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܡܙܕܪܥ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܗܢܐ ܡܬܠܐ . ܟܬܘܒܘ ܥܬܝܪ̈ ܒܐܣܐ̈ ܒܬܪ ܥܨܒܐ̈ ܟܕ ܠܥܬܝܪܐ̈ ܡܟܘܢ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܝܢ XXXXX0ܘܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܂ ܙ ܃ ܠܡܢܐ ܡܢܗܝܢ ܕܥܕܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ̣ܢ̈ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܒܬܪ ܘܥܕܡܐ ܠܩܪܘܝܐ ܘܐܦ ܃ ܝ ܠܥܡܝܕܐ ܂ ܘܠܡܢܐ ܗܟܢ ܐܬܛܟܣܘ ܚܕ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܛܒܝܐ̈ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܪܕܦ ܥܫܐܝܠ
LiberGrad ܕܬܒ : ܡܚܒܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܛܪ ܐܢܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܬܓܘܣ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܦܠܛ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܚܛܝܐ ܘܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܠ ܠܡܫܟܢܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡܪܢ ܟܕ ܐܬ ܠܕ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܕܫܝܘܠ ܠܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬ̈ ܐ ܡ̣ܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܚܘܬܐ . ܘܬܝܬܐ ܡܘܬܐ . ܐܘ ܥܘܒܝܢܐ ܢܬܬܥܝܕ̇ ܘܢܡܪܕ ܥܠ ܒܬܪ ܕܕܠܡܐ ܡܕܡ ܕܩ̣ܫܐ ܢܓܕܫ ܠܗܘ̇ ܕܒܠܥ . ܕܠܡܐ ܐܫܬܐ ܬܐܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܇ Xܣܘܣ ܂ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܒܣܪܐ ܒܬܪ ܂ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬܐ ܒܪܡ ܐܬܚܫܚ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܣ ܂ ܡܢ