simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܀ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐ̣ܦܦܢܝܣ ܆ ܐܬ̣ܕܒܪ
JnDalya:Epist ܠܚܕܕܐ̈ 17 . ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܫܘܼܚܠܦܐ
SevAnt:LuqJul ܬܘܒ ܪܕܐ ܐܢܐ ܒܬܪ ܚܘܒܐ . ܕܝܠܗ
ZachSch:ActsSev ܒܦܘܢܝܩܝ ܟܕ ܐܬܚܙܝ ܒܬܪ ܗܟܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܖܬܘܕܘܟܣܘ̈
BarṢal:ComGosp ܡܬܝܕܥܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܓܫܡ ܂
P:2Macc [AB] ܕܢܪܗܛ ܕܝܢ ܒܬܪ ܦܣܝܩܬܐ̈ ܕܡܠܐ̈ :
BarṢal:ComGosp ܡܬܐܣܝܢܝܬܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܃ ܗܝܕܝܢ
JnEph:EccHist ܘܓܝ̇ܪܐ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܆ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗ
SevAnt:CathHom ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܚܕܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ̣ Xܒܢܝܐ̈ ܕܢܘ̣ܗܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܚܡܘ ܆ ܟܕ ܒܬܪ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܙܠܘ ܇
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܢܬܬܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܟܬ̣ܒX ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ
IšoMerv:ComOT ܥܕܡܐ ܕܢܒܝܐ ܩ̇ܐܡ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܘܡܒܕܩ ܥܠܝܗܝܢ
IšoMerv:ComPs ܐܦܝ̈ ܡܬܬܘܝܢܘܬܗ ܕܥܡܐ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܆ ܡܛܠ
PhiloxMab:epMonksSen ܡܢ ܝXX X ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܡܦܪܫܝܢ
PhiloxMab:ComMattLuke XX X38ܠܡܟ ܕܡܢ ܒܬܪ XX . X
P:Ezek [AB] ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢܝ ܒܬܪ ܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ : ܘܩܒܠܘ
P:Kings [AB] ܕܡܪܝܐ : ܘܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܐ .
SynWestSyr ܒܚܠܒܐ ܘܢܬܪܣܝܘܗܝ : ܒܬܪ ܕܪܒܐ ܆ ܐܫܬܐܠ
SevAnt:CathHom ܕܡܫXܚܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܗܝܢ ܝ̣ܕܥܢܢ .
SermHolyWeek ܡ̣ܚܐ ܒܚܨܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܢܝܚ ܐܢܘܢ XX