simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܐ̇ܬܥܩܪܘ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܥܕܬܐ ܓܝܪ ܝX ܂ - ܠܝܬܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܗܠܝܢ ܦܬܟܪܐ̣̈ [ܫ ܐ ]ܐܫܟܚܘ [ܕܢXܥܠܘܢ ܂ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ̇ܡܪ . ⁵⁷⁹ܘܐܢ ܠܡ ܟܠܟܘܢ ܬܗܘܘܢ ܡܬܢܒܝܢ . ܘܗܐ ܒܬܪ X44 ܡܠܬܐ . ܘܐܝܬ ܕܢܒܝܘܬܐ ܘܟܕ ܐܬ̇ܐ ⁵⁷⁸ܒܗ ܒܫܪܒܐ
JnEph:EccHist ܙܒܢܐ ܐ̣ܙܠ ܩ̇ܒܘܣ ܟ̇ܢ̣ܫ ܠܗ ܚ̇ܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܒܬܪ ܕܓܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܒܙܝ̣ܢܐ̣ ܘܒܫܪܟܐ ܀ ܘܐܦ ܓܝܪ
SevAnt:madHym ܥܒ . . . ܕܐ ܕܚܫܘܟܐ ܣ ܬܪܕܦܘܢ . ܚܕX ܡܪܝܐ ܘܚܕ ܐ ¹ ܘܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܕܚܛܗܐ̈ ܬܗܩ̣ܟܘX ܬܘܒ ܬܪܗ̣ܛܘܢ ܣܪܝXܐܝܬ . ܠܐ̇
EliaNis:Chron ܕܡܫܬܘܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܂ ܫܡܪܝܐ̈ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܝ ܕܐܫܬܠܡ ܒܬܪ ܗ̣ܢܘܢ ܫܡܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܡܥܒܕܗ ܠܦܨܚܐ̣ ܂ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܝܪܚܐ̈ البواحير ܀ ܒܬܪ ܕܬܫܪܝܢ ܒ . ܘܗܟܘܬ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ
BarKoni:Schol ܦܘܢܝܐ ܐܝܟ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܬܝXܒܬ ܠܗ ܐܨܚ ܘܣܡ 2ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܐܨ̣ܛܪܝܘ ܟܬܒܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܃ ܥܙܪܐ ܕܝܢ ܣܦܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ¹⁴ܕܝܢ ܬܟܬܘ̣ܫܗ ܕܗܢܐ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܗܘܢܐ : ܡܬܝ̇ܗܒܐ ܠܗ ܒܬܪ X 84 ܡܢܟ . X ܒܚܝ̣ܠ ܥܘܕܪܢܗ ¹²ܕܡܪܢ XX151XX ܀ ¹³ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܬܓܪܐ̈ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ ܗܝ ܒܬܪ ܗܘ ܘܒܒܝܬ ܥܪܒܝܐ̈ ܘܒܐܬܪܐ ܕܚܒܘܪܐ ܘܒܟܠܗ ܡܕܢܚܐ 22
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܕܐܥܠ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܠܡܨܥܬܐ ܇ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܝ ܕܕܝܢܐ ܂ ܡܠܘܗܝ̈ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕ ܘܚܢܢ ܐܝܬ ܗ ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡ̣ܢ
LiberGrad ܕܐܪܓܙܬܘܢܢܝ؟ ܒܩܢܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܕܒܚܬܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡܪ ܘܡܬܚܙܐ ܠܗ ܬܡܢ . ܐܡܪ ܓܝܪ : ܕܒܡܢ ܡܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܡܢ
P:Ecclus [AB] ܕܥܒܕ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ . ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܚܘܪܬܐ ܠܐ ܬܐܙܠ . ܒܬܪ . ܘܥܘܠܐ : ܠܐ ܢܛܪ ܠܫܢܗ . ܕܠܐ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܬܥܒܕ ܨܒܘ . ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܪܘܟܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܥܡ ܒܣܪܐ ܕܡܢܦܫ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܀ ܂ XܝX ܬܘܒ ܐܚܪܝܐܝܬ ܀ ܐܢ ܗܟܝܠ
SevAnt:CathHom ܝܠ̇ܕ̇ܬ ܐܠܗܐ : ܠܩܕܡܝܬܐ ܕܣܗܕܬܐ̈ . ܕܠܘܬܗ̇ ܬܚܘܪܢ̈ ܆ ܒܬܪ ܐܘ- ܒܬܘܠܬܐ̈ : ܕܟܕ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܨܠܡܐ ²ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܠܟܝܢ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܡܪܢ ܇ ܕܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܢܣܬܪܩ . ܕܠܐ ܢܬܥܘܟ ܡܢ ܥܡܠܐ X ܕܦܘܠܚܢܗ ܒܬܪ ܝX X12]ܣ̇ܓܝ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܡ̇ܢ ܕܫܩ̣ܝܠ ܙܩܝܦܐ ܘܪܗ̇ܛ
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܘܗ-ܕܢܐ ܡܝܬ̇ܝܢܢ ܇ ܕܟܘܠ ܚܕ ܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܕܦܥܠܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܟܫܝܪܐ̈ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܠܝXܢ ܕܒܬܪ
Chron1234 ܪܒܘܠܐ ܀ ܐܬܒܢܝ ܬܘܒ ܗܝܟܠܐ ܫܒܝܚܐ ܘܬXܝܪܐ ܕܡ̇ܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܃ ܫܢܬ ܫܒܥ ܡܐܐ ·ܘܡܘ· ܒܝܘܡܝ̈ ܝܗܝܒܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡ
SynWestSyr . ܝܝ⬩ XXܝܗܦܠܐܘܢܐXXXܗܘܦܠܘܢܐ : X¹⁵ ܕܡܬܚܪܪ : ܒܬܪ ܚܐܪܐ̈ : ܐܢ ܢܬܪܟܢ ܗ̣ܘ ܥܒ̣ܕܐ ܕܢܣ̇ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܐܡܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܪܓܬܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܥܠ ܐܦ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܠܡ ܒܬܪ ܒܢ ܆ ܘܠܘܬܗ ܐܬܩܪܒ . ܘܠܗ ܚܬܚܬ ܘܒܬܪܗ ܙܪܥ ܪܦܝܘܬܐ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܕܡܬܡܢܥܝܢ ܘܡܬܬܣܪܚܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܡܢܥܘ ܠܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ .