simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܫܪܝ ܒܢܣܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܬܦܪܣܘ ܨܒܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ
ZachSch:ActsSev ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܟܕ ܫܒܩ ܠܐܪܥܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܪܚܝܡ ܒܬܪ ܚܠܦ ܡܝܬܪܘܬܐ ܣܝܒܪ ܘܕܝܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܐܬܚܙܝ
ZachSch:ActsSev ܝܘܡܬܐ̈ ܡܬܚܡܐ̈ ܘܢܡܘܣܝܐ̈ ܠܒܝܪܘܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܒܬܪ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܐܙܢܝܐ . ܦܢܝܢܢ ܗܟܝܠ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܬܟܖܟܢܐ̈ ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܒܬܪ ܝܠܦ ܦܛܪܘܣ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܡܢ
ZachSch:ActsSev ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪ ܘܒܘܠܒܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܓܘܦܛܝܐ̈ ܟܦܪ ܢܩܦ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘܓܝܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܟܠ ܪܡܫܐ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܐܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܫܪܬ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܝܩܕܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܣܢܝܐܝ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܟܠܢܢ ܟܠܢ ܒܬܪ . ܘܕܙܕܩ ܕܢܩܪܒ ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܕܫܘܝܢ̈ ܠܚܛܗܗ . ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܗܦܟ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘ ܦܪܠܝܘܣ ܟܕ ܖܒܘ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܐܡܪ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ .
ZachSch:ActsSev ܝܩܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܫܕܪ ܕܒܪܢܝ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܡܫܐܠ ܠܝ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܒܬܪ ܝܕܝܥܐ ܠܗܕܐ ܩܪܒ ܫܩܠ ܠܒܪܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܐ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܕܐܟܠܢܢ ܐܙܠܢܢ ܠܗܝܟܠܐ ܡܝܩܪ ܒܟܠ ܕܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܡܢ ܗܢܐ ܢܙܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܘܡܐܟܘܠܬܗ ܕܗܢܐ ܛܡܐܬܐ ܚܫܒܝܢ .
ZachSch:ActsSev ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܫܢܝܘܬܐ ܒܬܪ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ
ZachSch:ActsSev ܗܟܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܖܬܘܕܘܟܣܘ̈ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܝܨܝܦܘܬܗ ܥܡ ܒܬܪ ܐܬܟܬܫ ܗܘܐ . ܘܒܣܘܢܕܘܣ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܦܘܢܝܩܝ ܟܕ ܐܬܚܙܝ
ZachSch:ActsSev ܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܟܕ ܦܢܝܬ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܝ ܘܠܓܘܕܐ ܗܝ ܒܬܪ ܟܕ ܣܟ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܗܘܐ ܒܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܡܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܒܘܠܐ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬܐ ܗܝ ܕܐܬܟܢܫܬ ܒܐܦܣܘܣ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܪܫܝܥܐ .
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܓܝܪܓܕܫܬ ܕܢܬܬܙܝܥܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܦܪܠܝܘܣ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܩܕܡ ܝܕܥ ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܒܦܘܢܝܩܝ ܐܬܪܕܝ ܒܬܪ ܒܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܛܘܢ ܥܡ ܣܛܦܢܐ ܗܘ ܛܒܝܒܐ . ܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܥܡܕܐ ܦܪܘܩܝܐ ܛܘܠܫܐ̈ ܐܬܡܠܐ ܟܕ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܚܙܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܐܘܓܪܝܣ ܝܒܠܬ ܠܗ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܓܒܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܘܒܗܢܐ ܐܨܠܚ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܬܪ ܒܥܕܢܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܐܡܪ ܐܟܘܠ ܥܠܝܡܐ . . ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܡܢ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܐܓܘܢܐ ܘܡܡܠܠܐ ܕܠܘܬܗ ܕܡܛܠ ܕܘܓܡܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘ ܣܐܘܝܪܐ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܙܝܥܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܟܕ ܓܕܫ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡܩܕܢܝܘܣ