simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܘܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܝܬܝܢܢ ܥܡ ܦܬܟܖܐ̈ ܘܠܟܘܡܪܐ ܒܬܪ ܘܣܡܘ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ . ܦܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܘ
ZachSch:ActsSev ܕܘܪܫܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܒܗܘ ܗܝܟܠܐ ܟܗܢ ܢܦܫܗ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܕܘܒܪܐ ܒܬܪ ܦܠܝܣܛܝܢܝܐ ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܘܕܪܝܢܘܣ . ܓܒܪܐ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܩܠܝܠ ܢܣܒܘ ܐܢܘܢ ܘܥܪܩܘ . ܟܕ ܥܒܕܘ ܐܣܟܝܡܐ ܕܠܘܩܕܡ ܒܬܪ ܡܢ ܗܘ ܟܪܘܣܐܘܪܝܘܣ ܝܗܒ ܡܐܢܐ̈ ܕܣܐܡܐ . ܗܢܘܢ ܕܡܢ
sugAbel&Cain ܕܢܦܩ ܡܢ ܓܢܬܐ ܐܒܘܢ ܐܕܡ ܟܕ ܐܬܥܒܪ . ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ . ܘܥܠ ܡܘܢ ܘܐܝܟܢ ܐܚܐ̈ ܢܨܘ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܩܛܠܐ ܥܒܕܘ
sugDeath&Satan ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ ܙܟܝܬܗ ܤܛܢܐ ܕܘܝܕ ܕܟܠܝܗܝ ܒܣܩܗ ܠܗܘ ܡܘܬܢܐ . ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܠܐܓܘܢܐ ܢܚܬܬ ܥܡ ܐܝܘܒ ܘܙܟܟ ܘܣܠܩ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ
sugGold&Wheat ܡܪܗ ܚܛܬܐ ܐܘ ܕܗܒܐ ܟܣܐ ܪܝܫܟ ܥܘܠ ܐܬܛܫܐ ܒܓܘ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܒܬܪ ܒܬܪܝ ܒܬܪܝ ܡܝܬܝܢ ܠܟ . ܘܐܬܪܐ ܘܐܬܪܐ ܡܫܢܝܢ ܠܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ