simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܡܬܪܕܐ ܗ̇ܘܐ ܫܘܠ]ܡܐ [ܠܕܝܢܗ ܘܡܫܬܘܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ . ܒܬܪ ܣܓܝ ܡܣܡ ܒܪܝܫܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ]ܗ̇ܘ ܕ[ܟܠܗܘܢ ܩܛܘܠܐ̈ ܇ ܐܘ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܢܣ̣ܒܘܢ ܒܦܢܛܣܝܐ ܇ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪܘܢ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡ ܂ ܫܝܢ̈ ܦܣܩܘܗ̇ ܘܚܪܒܘܗ̇ ܪܘܡܝܐ̈̈ ܟܠܢܐܝܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܬܪ ܫ̣ܢܬܐ ܐܬܦܣܩܬ̇ X ܡܢܗܘܢ ܟܗܢܘܬܐ ܘܫܒܐ̈ ܘܫܪܪܐ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:madHym ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇ . ܬܢܝܘX ܓܪܡܘܗܝẌ ܝܩܝܪܐẌ ܒܬܪ ܆ ܠܡ̣ܬܠ ܓܠܝܢܐ ܡܛܥܝܢܐ̣X ܠܐ ܡ̣ܝܨܐ ܘܘܐ ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܬ̣̇ܝܕܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܠܢܘܛܦܬܐ̈ ܡܛܪܝܬܐ̈ ܐܫܬܚܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ ܒܗܝܢ ¹²ܩܪܝܪܘܬܐ . ܗ̇ܝܕܝܢ ¹³ܬܠܓܐ ܢ̇ܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܪܝܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܘܒܘܚܢܗܝܢ . ܢܬܟܬܒ ܠܗ̇ ܥܢܝܢܐ . X ܕܡܢܐ ܒܬܪ X X 0 ܕܠܘܬܗܘܢ . ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܐܠܨܬ ܕܬܟܬܘܒ . ܘܬܒܥܐ ܗܘܬ ܕܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ Xܝ ܒܕܩ ܥܠ ܝܠܕܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܒܬܪ ܗܢ̣ܘܢ ܃ ܒܕܩܒܠܘ ܂ XXXX X ܡܘܗܒܬܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܚܘܝ ܬܘܒ ܢܦܫܗ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܥܠ ܝܡܐ ܒܬܪ . ܘܡܐ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܆ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀  
ChronMin ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇ ܠܬܟܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܟܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܂ ܘܦܝܫܐ ܝ X ܚܕܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܕܗܘܝܐ ܂ ܕ ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂
PhiloxMab:ComProJohn ܙܒܢܐ ܐܫܬܟܚ . ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܘܠܘ ܒܪܝܐ¹⁵ ܨܝܕ ܒܬܪ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗܐܝܟ ܒܪܐ ܕܡܢܗ ܆ ܘܠܘ ܒܓܕܫܐ ܘܡܢ
Ath:HomEpist ܕܗ̣ܘܘ ܒܗ ܚܛ̣ܘ . ܘܠܐ ܐܝܬ ܡܦ̣ܩ ܒܪܘܚܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕܘ ܢܚ̣ܛܘܢ . ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚ̇ܛܝܢ ܡܛܘܠ ܕܡܢ
ChronMin ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܐܢܬܝܡܘܣ ܗ̇ܘ ܂ ܝܝ ܝ ܕܫ̇ܢܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܙ ܂ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܐܬܕܚܝ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂
Babai:BookUnion ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܚܕܘ ܒܪܐ ܂ ܘܒܪܢܫܗ ܥܡܗ ܩ̣ܢܗ̇ ܠܒܪܘܬܐ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܬܪܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܚܕ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܘܚܕ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܩܕܡܝܐ̈ . ܕܥܡܗܘܢ ܬܣܡܘܟ ܠܢܝܚܐ : ܘܬܫܟܚ ܬܙܟܐ ܒܥܠܕܪܟ ܀ ܒܬܪ ܬܪܥܐ ܠܝܘܠܦܢܟ ܀ ܡܟܝܠ ܕܐܘܪܚܐ ܐܘܚܕܬܟ : ܬܪܘܨ ܦܘܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܕܐ ܐܘܒܕܢ ܡܢܢ ܛܥܡܐ ܕܪܝܚܐ ܕܚܕܘܬܐ̣ ܝܗ̇ܒ ܠܢ ܡܪܢ ܒܬܪ ܢܣܒܢܢ ܡܢ ܥܡܕܐ ܟܕ ܐܫܬܒܩܘ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̣̈ ܟܕ ܚܛܝܢܢXܝ
GanBus ܩܠܝܠ . ܘܐܦܝܣܬ ܠܡܟܝܪܗ̇ ܘܐܦܣ ܠܗ̇ ܬܘܒ . ܠܐ ¹ܒܠܚܘܕ ܆ ܒܬܪ X1 ܒܛܝܠܐܝܬ ܠܛܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܝܗܘܪ . . ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܝܪܚܐ
P:Gen [AB] ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܐܝܬܝ ܩܐܝܢ ܡܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܒܬܪ : ܘܗܘܐ ܗܒܝܠ ܪܥܐ ܥܢܐ̈ : ܘܩܐܝܢ ܗܘܐ ܦܠܚ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
Tim1:Epist ܐܚܝܢ̈ ܘܐܒܗܝܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢܕܪܟ ܐܢܘܢ ܆ ܥܡ ܂ XXX·ܝ ܒܬܪ ܥܠܝܢ ܐܘ ܐܚܝܢ ܆ ܝ ܕܠܐ ܣܓܝ ܢܬܛܪܦ ܘܢܬܕܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܃
Pall:LausHist ܬܝܒܘܬܐ ܝ ⁵ܐܝܟܢܐ ܕܬܥܒܪܝܗ̇ X ⁶ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܘܠܝܬܐ ܒܬܪ ܝ² ܒܢܦܫܗ̇ ܡܫܡܠܝܐܝܬ XX ³ܘܥܕܡܐ ܝ ⁴ܠܗܪܟܐ ܪܕܦܬ
Sahd:memSolitar ܟܐܬܐ ܕܒܗ ܕܡܢ ܦܘܠܘܣ ܪܒܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܒܬܪ ܡܫܬܡܗܐ ܢܦܠ : X X ܥܡ ܐܢܬܬ ܐܒܘܗܝ ܓܝܪ ܗܘܐ ܒܫܘܬܦܘܬܐ . ܡܢ