simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܫܪܗ ܠܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܗ̇ܦܟ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܒܗ ܫܘܚܬ̤ ܘܥܡܗ ܐܬܕܪܫܬ̤ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ
BarKoni:Schol ܢܝXܪܘܕ ܂ Xܬܒܠܒܠܘ ܂ ܕܝܢ ܝܢ Xܝܢܣܐ ܝܘ̣X Xܘܠ ܂ ܝܘ ܂ ܝܘ̣X ܒܬܪ ܝ- ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܠܐ ܕܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܂ ܂ ܝ̇ ܘܝXܢ
ZachSch:ActsSev ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪ ܘܒܘܠܒܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܓܘܦܛܝܐ̈ ܟܦܪ ܢܩܦ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ
P:1Chr [AB] ܗܠܝܢ : ܘܡܝܬ ܢܚܫ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܐܡܠܟ ܚܢܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪ ܘܥܠ ܩܠܥܐ̈ . ܘܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܗܘܘ .   ܘܗܘܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܒܕܠܗ ܒܪ ܡܚܡܕ ܂ ܘܟܕ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܟܠܕܘܟ ܡܚܘ̣ ܂ ܒܬܪ ܘܢܦܩܘ ܒܬܪܗ ܂ ܂ ܝ ܦܘܪܣܝܐ̣̈ ܕܝܢ ܘܟܘܪܣܢܝܐ̣̈ ܂ ܨܠܘ
MiaphysiteDocs ܕܢܦܩܗ̇ ܠܠܐ ܘ̇ܠܝܬܐ ܐܪܝܢܝܬܐ ܂ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܛܘܒܬܢܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܐܒܘܢ ܕܡܬܪܥܐ ܃ ܟܕ ܣܐܡ ܠܗ̇ ܠܬܘܕܝܬܗ ܕܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܘܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܚܫ̣ܡܘ 1ܟܕ ܡ̣̇ܙܓ ܡ̣ܢ ܚܡܪܐ ܘܡ̣ܢ ܡܝܐ̈ ܃ ܐܘܕܝ ܘܒ̣̇ܪܟ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܡܛܠܬܗ ܗܟܘܬ ܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀ ܗܟܘܬ ܕܝܢ ܘܟܣܐ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬ̇ܒܛܠ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܀ ܐܘ ܒܬܪ ܀ ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܆ ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܬܚܝܕܘ ܇ ܐܡ̣ܪ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܢܐ ܬܟܬܘܫܐ . ܟܕ ܠܡܕܝܢܬܗ ܦ̣ܢܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܆ ܠܣܒܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܣ̣ܝܡܢ̈ ܕܟܬܒܐ ܢܦ̣ܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܡܢ
Chron1234 ܥܘܢܕܢܗ ܕܐܬܢܐܣܝܘܣ ܂ ܥܢ̣ܕ ܕܝܢ ܝܘܡ ܬܠܬܐ ܆ ܫܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܒܬܪ ܒܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢ ܬܫܥ ܝ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܕܕܒܪ ܒܪ ܫܘܫܢ ܂
IsaacNin:DiscColl ܗܠܝܢ ܣܘܟܠܐ̈ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܩܠܣܟ . ܫܠܝܐ ܆ ܠܡܐܢܐ ܕܪܚܡܐ̈ X ܀ ܒܬܪ X--XܢXX ܡܬܚܐ X--XX ܒܢܘܝܐ ܢ 19 XX X X X X1ܒܪܢܫܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܡܬܩܢ ܠܗ ܇ ܟܕ ܙܕܩ̇ ܠܗ ܕܢܩܪܒܝܘܗܝ ܘܢܙܥܙ ܒܗ ܇ ܒܬܪ ܕܕܡ̇ܐ ܇ ܠܕܗ̇ܘ ܕܦܘܪܣܐ ܡܕܡ ܡܬܩܢ ܐܝܟ ܕܠܡܟܒܫ ܫܘܪܐ ܇ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܐܘܒܠܬ̇ ܪܝܫܗ ܕܡܥܡܕܢܐ ܠܐܡܗ̇ ܂ ܗܝ̣ ܬܘܒ ܠܘܬ ܣܡܟܐ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܟܢܘܫܢ̈ ܡܦܪܣܝܢ ܝ ܠܗ̇ ܀ ܘܐܝܬ̣ܝܬ̇ ܠܐܡܗ̇ ܃
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ . ܬܪܝܢܘܬܐ ܓܝܪ̇ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܘܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ
BarKoni:Schol ܕܩ̇ܪܝܢ ܠܗ̇ ܝ ܢܫܕܘܢܗ̇ ܒܦܪܬ ܂ Xܟܝܠ - ܂ ܐܢܘܢ ܂ XXܝ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܐܓܪܬܐ X ܕܟܬܒ ܘܫܕܪ ܐܪܡܝܐ ܠܫܒܝܐ̈ ܕܒܒܒܠ ܕܦܩܕ ܕܡܢ
P:Dan [AB] ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝ . ܚܙܝܬ ܒܚܠܡܝ : ܕܒܫܘܫܢ ܗܘܝܬ ܒܬܪ ܕܒܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ : ܚܙܘܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܐܢܐ ܕܢܝܐܝܠ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܒ̣ܠܘ ܗܘܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܛܝܒܘܬܐ ܒܬܪ : ܕܡܢܐ ܡܒܕܩ ܫܡܐ ܗܢܐ ܝXX16 Xܕܩܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܇ ¹ܘܡܛܠ ܡܢܐ
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 0ܝ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܥܪ ܗܕܐ ܂
JnEph:EccHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܆ ܗ̣ܘX ܪܘܚ ܬܩ̇ܝܦܬܐ̣ ܘܣܚ̣ܦܬ̇ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܫ ܒܬܪ ܕ ܢ ܨܠܡܐ̈ ܪܘܪܒ̇Ẍ ܕܢܚ̣ܫ ܂ ܝ ܘܟܕ ܩܡ̣ܘ ܘܐܬ̇ܬܩܢܘ ܆
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܡܢ ܒܪܐ ܢܣܒܗ̇ ܪܘܚܐ . ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܒܬܪ . ܒܕܓܘܢ Xܗ̇ܝ ²ܕܠܒܪܝܬܐ̈ ܢ̣ܬܓܠܐ ܘܢܬ . ܝܕܥ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ .