simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܩܡ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ : ܒܗܘܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܩܪܒ ܠܢ ܒܬܪ ܐ ܠܥܠܡܐ ܒܬܪܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܝܠܩܢܢ ܥܠ ܪܒܘܬܗ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܝX ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ
JulRom ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈ ܘܕܠܘܚܐ̈ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܢܥܝܩ ܠܦܠܚܐ̈ . ܕܥܡܗ ܕܛܥܝܢܝܢ ܝܘܩܪܐ ܕܩܐܪܣܗ . ܘܢܐܙܠ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܫܩ̇ܠ ܪܒܝܬܐ . ¹ܐܘ̇ X0 ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܒܬܪ . ܙܕܩܬ ⁹ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ . Xܕܐܢ ܐܢܫ ¹⁰ܡܫܬܟܚ
BarṢal:ComGosp ܕܡܫܬܘ̇ܬܦܝܢܢ ܀ ܬܘܒ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܕܝ ܐ̇ܠܦ ܝܝ ܠܢ ܂ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܢܥܒܕ ܘܚܢܢ ܕܢܘ̇ܕܐ ܩܕܡ ܕܐܟ̇ܠܝܢܢ ܪܐܙܐ̈ ܂ ܘܢܫ̣̇ܒܚ
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܢܗܪ ܡܢ ܓܠܝܢܐ̈ ܕܒܛܘܪ ܣܝܢܝ ܘܕܠܩܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܓܘܙܠܬܐ ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܩܢܐ ܫܩܠܘܗܝ ܡܟܐ ܕܢܣܩ ܢܥܡܪ ܒܝܬ ܫܦܝܪܐ̈